Oferta edukacyjna

Pedagogika

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Propozycja studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika kierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

 

Celem kształcenia na studiach II stopnia jest kreowanie u studentów aktywności poznawczej, umożliwienie zrozumienia specyfiki badań naukowych nad wychowawczo-edukacyjnymi problemami współczesności;  zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość, uświadomienie korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi  dla własnej praktyki zawodowej, samorozwoju,  dla dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów.

 

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku: Pedagogika rozwija refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą, skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Absolwent studiów będzie dysponował  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność  pedagogiczną. Będzie miał  umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno teoretycznych, jak i praktycznych problemów z zakresu wybranej specjalności.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować semestr lub rok studiów na w uczelniach zagranicznych. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pedagogiki i są przygotowania do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 

specjalności

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z PEDAGOGIKĄ MARII MONTESSORI

Studia na tej specjalności są kontynuacją studiów I stopnia i przygotowują studenta do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przy wykorzystaniu metodyki pracy Marii Montessori.

Dla kogo?
Specjalność adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  

Praktyczny wymiar kształcenia
Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    zasad pedagogiki Marii Montessori; 
•    rodzajów więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach;
•    metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na I etapie kształcenia;
•    procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach;
•    teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania;
•    projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    pracy z dziećmi metodą Marii Montessori;
•    diagnozy potencjału ucznia;
•    metod prowadzenia procesu edukacyjnego w sposób dopasowany do potrzeb i możliwości ucznia;
•    wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka;
•    kierowania procesem dydaktycznym w kierunku rozwijania potencjału ucznia na bazie jego własnej aktywności;
•    oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi;
•    animowania pracy i wspierania rozwoju uczniów;
•    pracy i współdziałania z całym środowiskiem  szkolnym: uczniowie, rodzice, nauczyciele;
•    rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy pedagogicznej;
•    pracy zarówno z pojedynczym uczniem, jak i z całym zespołem klasowym;
•    kreowania klimatu pracy opartego na współpracy;
•    tworzenia i wprowadzania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w pracy z uczniami;
•    coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy pedagoga;

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych;
•    radzenia sobie ze stresem;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    pracy zespołowej i budowania współpracy;
•    budowania autorytetu;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga;
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    przedszkolach i zespołach przedszkolnych;
•    szkołach podstawowych (klasy 0-3);
•    ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie;
•    firmach organizujących wolny czas dla dzieci;
•    stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dzieci.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessowi może kontynuować naukę na studiach podyplomowych
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
•    Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zdobywasz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 
•    Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
•    Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
•    Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 330 w Warszawie 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOPEDIĄ

Studia na tej specjalności kierowane są do osób (nauczycieli, pedagogów), które upatrują swoja przyszłość zawodową w pracy z dziećmi i młodzieżą z potwierdzonymi  trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym, zaburzeniami, wadami wymowy oraz nieprawidłowej interpretacji sensorycznej. Absolwent specjalności terapia pedagogiczna z logopedią  zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, diagnozy i terapii pedagogicznej, poradnictwa psychologicznego, profilaktyki logopedycznej, planowania oraz prowadzenia i ewaluacji  działań profilaktycznych pracy terapeutycznej z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem,

Student uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną oraz nabędzie maksimum umiejętności praktycznych. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do wykonywania zadań zawodowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 
•    wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami i zaburzeniami emocjonalnymi i sensorycznymi;
•    zagadnień  psychologii wychowawczej  rozwojowej;
•    wczesnego reagowania, doboru oraz  prowadzenia profilaktyki logopedycznej;
•    rozpoznawania problemów dziecka w uczeniu się oraz przystosowywaniu społecznym;
•    prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
•    diagnozowania trudności w funkcjonowaniu w środowisku;
•    metod i technik pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi;
•    schematów tworzenia terapii, zajęć korekcyjnych;
•    konstruowania spersonalizowanych planów wspomagania rozwoju mowy z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb dziecka;
•    rozpoznawania zaburzeń mowy i wad wymowy;
•    rozpoznawania blokad w aspekcie rozwoju psychofizycznego dziecka;
•    współpracy z podstawowym środowiskiem dziecka tj. rodzicami, nauczycielami;
•    dostosowywania terapii do indywidualnych potrzeb dziecka.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą zaburzenia emocjonalno- społeczne, wady wymowy, zaburzenia o charakterze logopedycznym;
•    diagnozy potrzeb wynikających z rozwoju psychofizycznego dziecka;
•    dostosowywania zajęć eliminujących wady wymowy;
•    dobierania odpowiedniego sprzętu oraz środków do prowadzenia terapii logopedycznej, integracji sensorycznej;
•    metod prowadzenia zajęć terapeutycznych  w sposób dopasowany do potrzeb grupy; 
•    wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka;
•    dokumentowania procesu edukacyjnego; 
•    rozpoznawania zaburzeń rozwoju przede wszystkim języka, dysleksji, dyskalkulii itp.;
•    kreowania i indywidualizowania programów terapeutycznych;
•    wdrażania nowoczesnych technik terapii zajęciowej;
•    budowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
•    prowadzenia i realizowania zajęć terapeutycznych o wysokim poziomie skuteczności;
•    prowadzenia zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;
•    wykorzystywania i dopasowywania poznanej teorii do konkretnego przypadku.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    zarządzania stresem;
•    budowania wzajemnego zaufania;
•    asertywności;
•    budowania motywacji do podjęcia działań;
•    współpracy w grupie; 
•    budowania autorytetu;
•    empatii;
•    kreatywnego podchodzenia do elementów problemowych;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: przedszkolach, szkołach podstawowych; szkołach sanatoryjnych; poradniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  świetlicach; placówkach  zajmujących się wspomaganiem rozwoju dziecka; poradniach logopedycznych; domach małego dziecka; miejscach prowadzących inne formy edukacji; oddziałach przyszpitalnych; ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z  problemami edukacyjnymi.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia na specjalności Terapia pedagogiczna z logopedią może kontynuować naukę na studiach podyplomowych [rozwijane]

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Interwencja kryzysowa z elementami mediacji – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Terapia pedagogiczna – zdobywasz kwalifikacje terapeuty

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

MEDIACJE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

Partner merytoryczny kierunku: Warszawska Grupa Mediatorów i Interwentów Kryzysowych

Absolwent studiów II stopnia w specjalności Mediacje i interwencja kryzysowa zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i  umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie.

Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową. W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań.

Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce i na świecie.

Przygotujemy Cię do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia roli interwenta kryzysowego oraz mediatora. Dodatkowo, uzyskasz możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez praktyków i realizowane w formie warsztatów, symulacji, wizyt studyjnych.

Celem specjalności Mediacje i interwencja kryzysowa jest wzbogacenie kształcenia pedagogicznego absolwentów o wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej czy konfliktowej oraz podjąć właściwie działania. 

Praktyczny wymiar kształcenia
Student uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną oraz nabędzie maksimum umiejętności praktycznych. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do wykonywania zadań zawodowych.

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    specyfiki kryzysów w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w obszarze pracy socjalnej,
•    psychologicznych oraz społecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w sytuacji konfliktu i kryzysu,
•    rodzajach i przebiegu kryzysów,
•    prawnych uwarunkowań pracy z rodziną i osoba w sytuacji kryzysu i konfliktu
•    strategii kryzysowych stosowanych w rodzinie i przez jednostkę,
•    zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów
•    mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia),
•    technik negocjacji i mediacji  i możliwości ich stosowania w zależności od typu sytuacji kryzysowej,
•    zasad komunikowania się w sytuacji kryzysowej,
•    profilaktyki antykryzysowej i zarządzania sytuacja kryzysową.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych,
•    negocjowania z trudnym partnerem w sytuacji kryzysowej, umiejętności unikania błędów komunikacyjnych, prowadzenie dialogu w sytuacjach mediacyjnych,
•    zarządzania sytuacją kryzysową oraz kształtowania polityki informacyjnej  w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością,
•    współdziałania w zespole.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
•    ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
•    ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu specjalności, docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pokrewnych dla rozumienia zjawisk społecznych oraz zachowań ludzkich,
•    jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i etyczny,
•    jest gotowy do komunikowania się i zaangażowanej współpracy z otoczeniem,
•    odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań praktycznych.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  

Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w:
•    szkołach i placówkach oświatowych,
•    placówkach wychowania pozaszkolnego,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    ośrodkach interwencji kryzysowej, 
•    policji, 
•    wydziałach zarządzania kryzysowego,  
•    organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową, 
•    specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
•    ośrodkach interwencji kryzysowej, 
•    punktach interwencji kryzysowej, 
•    punktach konsultacyjno-informacyjne, 
•    szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, 
•    świetlicach socjoterapeutycznych, 
•    poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
•    schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, 
•    gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  
•    zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•    hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Przedmioty w ramach specjalności:
•    Psychologia kryzysu
•    Interwencja kryzysowa w oświacie
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnień.
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy seksualnej. 
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji cyberprzemocy.
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci.
•    Wczesna interwencja kryzysowa.
•    Zarządzanie kryzysowe
•    Mediacje 
•    Negocjacje
•    Komunikacja w sytuacji kryzysowej 
•    Profilaktyka antykryzysowa
•    Elementy prawa
•    Etyka zawodowa.

W ramach realizacji specjalności studenci odbędą wizyty studyjne w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasi eksperci

Na specjalności: Mediacje i interwencja kryzysowa zajęcia prowadzą m.in.
dr Joanna Telus
dr Małgorzata Franc
mgr Małgorzata Jarnuszkiewicz
mgr Ewa Maksymowska

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Mediacje i interwencja kryzysowa może kontynuować naukę na studiach podyplomowych [rozwijane]

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Interwencja kryzysowa z elementami mediacji – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Terapia pedagogiczna – zdobywasz kwalifikacje terapeuty

Koordynatorzy specjalności:
Mgr Małgorzata Jarnuszkiewicz, mgr Ewa Maksymowska

ANDRAGOGIKA

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnych, twórczych i refleksyjnych andragogów, przygotowanych do pracy dydaktycznej, kulturalno-oświatowej oraz poradniczej z osobami dorosłymi oraz doradców personalnych posiadających kwalifikacje do pracy w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia. 

Studiowanie na tej specjalności umożliwia uzyskanie rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych, specyfiki pracy z dorosłymi oraz do konstruowania drogi rozwoju zawodowego człowieka dorosłego W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i prowadzenia działalności w obszarze edukacji pozaformalnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy).

Dla kogo?
Studia na specjalności kierowane są do osób zainteresowanych pracą jako trener umiejętności osób dorosłych w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Praktyczny wymiar kształcenia

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    obszarów aktywności człowieka dorosłego; 
•    funkcjonowania człowieka w sferze zawodowej i związanych z tym obszarem instytucji, warunków ich funkcjonowania i wzajemnych powiązaniach; 
•    metodologii, procedur gromadzenia i opracowywania danych, uwzględniających zarządzanie zasobami własności intelektualnej i zasady prawa autorskiego; 
•    metodyki opracowywania i prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych;
•    uwarunkowań procesu grupowego;
•    metod i technik szkoleniowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    metod pracy z grupą; 
•    technik pracy trenera; 
•    organizacji, prowadzenia i ewaluacji szkoleń;
•    wystąpień publicznych, marketingu personalnego.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    komunikacji interpersonalnej;
•    radzenia sobie ze stresem swoim i innych;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    rozwiązywania sytuacji trudnych;
•    odpowiedzialności za podejmowane działania;
•    postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Perspektywy zawodowe
Pedagog o specjalności Andragogika może znaleźć zatrudnienie w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, Zakładach Doskonalenia Zawodowego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego; w agencjach zatrudnienia; w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia; w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia; jako specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym.

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    działach HR w firmach i instytucjach
•    firmach jako trener wewnętrzny 
•    instytucjach rynku pracy
•    prowadząc własna działalność jako trener

Ramowy program studiów  
•    Metodyka działalności pedagogicznej
•    Podstawy dydaktyki ogólnej
•    Filozofia edukacji
•    Współczesne kierunki pedagogiczne
•    Antropologia Kulturowa
•    Ewaluacja instytucji edukacyjnych
•    Metodologia badań społecznych

•    Metodyka kształcenia dorosłych 
•    Pedagogika ogólna
•    Pedagogika porównawcza
•    Metodyka organizacji i prowadzenia szkoleń
•    Dynamika procesu grupowego
•    Warsztat umiejętności trenerskich
•    Modele edukacji dorosłych
•    Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w sytuacji szkoleniowej

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Studenci na specjalności Andragogika będą mieli możliwość prowadzić zaprojektowane przez siebie szkolenia a także być superwizowanym przez doświadczonych trenerów.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Andragogika może kontynuować naukę na studiach podyplomowych
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
•    Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
•    Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
•    Terapia pedagogiczna – zdobywasz kwalifikacje terapeuty 

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami szkoleniowymi. 

Koordynator specjalności:
dr Joanna Telus

DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM KARIERY

Program specjalności wyposaża w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wspomagania uczniów w procesie wyboru zawodu oraz osób dorosłych, w tym bezrobotnych w planowaniu ścieżki zawodowej na współczesnym rynku pracy. Program uwzględnia także przygotowanie do pracy w zespole z elementami zarządzania personelem w firmach i organizacjach. Dodatkowym atutem specjalności jest przygotowanie studentów do profesjonalnego prowadzenia coachingu kariery.

Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery to kierunek przyszłości. Prowadzony przez doświadczonych praktyków edukacji, trenerów, coachów stanowi praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Adresaci studiów
Studia na specjalności kierowane są do osób zainteresowanych praca jako doradca zawodowy, pracownik działu HR czy coacha kariery.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego; 
•    regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych;
•    zmian w zawodzie doradcy zawodowego;
•    zasad prowadzenia indywidualnej  rozmowy  doradczej;
•    możliwości i zasad wykorzystania  testów predyspozycji i  kompetencji zawodowych;
•    zawodoznastwa.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    metod pracy z grupą i z jednostką w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu;
•    technik pracy trenera; 
•    motywowania klienta, w tym w sytuacji oporu;
•    wystąpień publicznych, marketingu personalnego;
•    prowadzenia serski doradczej i sesji coachingowej;
•    stosowania testów predyspozycji zawodowych;
•    pracy z osobami bezrobotnymi, zwalnianymi;
•    pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
•    zarządzania karierą;
•    metodyki pracy szkolnego doradcy zawodowego;
•    wykorzystania nowoczesnych technologii w doradztwie  zawodowym.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    komunikacji interpersonalnej;
•    radzenia sobie ze stresem swoim i innych;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    rozwiązywania sytuacji trudnych;
•    odpowiedzialności za podejmowane działania;
•    postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
•    ośrodkach pomocy społecznej;
•    w działach HR;
•    firmach doradczych i consultingowych;
•    instytucjach rynku pracy;
•    poradniach specjalistycznych;
•    stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rozwoju zawodowego;
•    prowadząc własna działalność jako trener, coach i doradca zawodowy.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasi eksperci
dr Joanna Telus
mgr Marta Bober Lal
mgr Łukasz Wieczorek

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery może kontynuować naukę na studiach podyplomowych
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
•    Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
•    Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru doradztwa zawodowego i coachingu. 

Koordynator specjalności:
mgr Marta Bober Lal

RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

 

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę edukacyjno-terapeutyczną z osobami niedostosowanymi społecznie i o zaburzonym zachowaniu. Resocjalizacja i socjoterapia to bardzo istotny element systemu wsparcia społecznego zarówno w Polsce, Unii Europejskiej a także na świecie. W związku ze zmianami społecznymi pracownik resocjalizacyjny oraz socjoterapeuta stają się zawodami poszukiwanymi, zwiększają się więc perspektywy zatrudnienia w krajach UE.

Studia przygotowują do pracy psychokorekcyjnej z  dziećmi i  młodzieżą z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem, a także ich rodzicami. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów, wsparciem metodologicznym są wykłady konwersatoryjne. 

Adresaci
Studia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią adresowane są do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem lub wykluczeniem społecznym. Specjalność resocjalizacja z socjoterapią zapewni Ci gruntowne przygotowanie do pracy w tym trudnym zawodzie. 

Praktyczny wymiar kształcenia 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 

 • podstawowej terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej i socjoterapii; 
 • psychologii i pedagogiki pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zaburzeń rozwoju człowieka i ich konsekwencji dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki w aspekcie rozwojowym;
 • psychologicznych aspektów tworzenia więzi, funkcjonowania systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej;
 • zaburzeń w komunikacji interpersonalnej z jednostkami niedostosowanymi społecznie, pacjentami z wybranymi jednostkami nozologicznymi (m.in. anoreksją i bulimią, całościowymi zaburzeniami rozwoju);
 • diagnozowania jednostek nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych  metod diagnozy pedagogicznej i elementów diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych;
 • mechanizmów działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. 

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych. 
 • diagnozowania zachowań patologicznych;
 • rozpoznawania i rozumienia procesów resocjalizacyjnych przebiegających u młodzieży i dorosłych;
 • prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego;
 • prawidłowej opieki postpenitencjarnej;
 • analizy przypadku – dokonanie prostych diagnoz resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, uwzględniających psychologiczne koncepcje człowieka; 
 • formułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazania kierunków dalszych działań;
 • wyboru najbardziej adekwatnych narzędzi diagnostycznych i ich wykorzystania;
 • analizy otrzymanych wyników testów, w wymiarze ilościowym i jakościowym;
 • generowania rozwiązań konkretnych problemów resocjalizacyjnych oraz ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych;
 • animowania prac nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji - przebywających w instytucjach penitencjarnych, bądź funkcjonujących w systemie probacji pod nadzorem kuratora sadowego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • opracowywania i przygotowywania programów kształcąco-wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych;
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej;
 • rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych przy wykorzystaniu różnych metod koncyliacyjnych;
 • prowadzenia negocjacji i wykorzystania procedur mediacyjnych;
 • kreatywności i innowacyjności w pracy z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • świadomych, odpowiedzialnych i profesjonalnych działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 
 • etyki zawodowej;
 • radzenia sobie ze stresem, emocjami swoimi i innych;
 • nawiązywania i podtrzymywania konstruktywnych relacji z ludźmi;
 • zdobywania wiedzy i life long learning;
 • budowania współpracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z ich rodzicami.

Perspektywy zawodowe/ umiejętności poszukiwane na rynku pracy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie  standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent tej specjalności posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności resocjalizacja i socjoterapia. 

Absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: 

 • powiatowe centra pomocy rodzinie, 
 • domy pomocy społecznej, 
 • domy dziennego pobytu, 
 • ośrodki interwencji kryzysowej, 
 • domy samopomocowe, 
 • domy dziennego pobytu, 
 • ośrodki adopcyjne, 
 • poradnie odwykowe, 
 • regionalne ośrodki polityki społecznej, 
 • noclegownie, 
 • zakłady poprawcze, 
 • schroniska dla nieletnich, 
 • zakłady karne,
 • areszty śledcze, 
 • ośrodki kuratorskie, 
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej, 
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
 • szkoły, 
 • domy dziecka.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki w obszarze resocjalizacji i socjoterapii Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Resocjalizacja z socjoterapią może kontynuować naukę na studiach podyplomowych:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

Koordynator specjalności: Dr Hubert Iwanicki

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę II st. Warszawa

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 3 480 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 290 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 6 960 zł

Więcej informacji

 • Dziekanat Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej
 • ul. Wolność 1/3
 • Infolinia: 517 200 281
 • rekrutacja@stsw.edu.pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie