Oferta edukacyjna

Pedagogika

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Propozycja studiów na kierunku Pedagogika kierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodami wymagającymi dyscypliny, cierpliwości, kreatywności, poświęcenia i empatii,  tj. z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, w szczególności do pełnienia różnych stanowisk i funkcji w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i organizacjach wymagających organizowania kształcenia, wychowania, opieki, terapii i resocjalizacji dzieci,  młodzieży i dorosłych.

 

Program studiów na kierunku Pedagogika  to profesjonalna koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia, odpowiadających potrzebom rynku pracy.  W toku jego realizacji student uzyskuje nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej, przede wszystkim nabywa praktyczne umiejętności  z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Studenci kierunku: Pedagogika mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z PEDAGOGIKĄ WŁĄCZAJĄCĄ

Studia na tej specjalności przygotowują teoretycznie jak i metodycznie studenta do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska dziecka oraz do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 

 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
 • rodzajów więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach;
 • metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na I etapie kształcenia
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach;
 • teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania;
 • projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; 
 • metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • pracy z dziećmi, w tym dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • diagnozy potencjału ucznia;
 • metod prowadzenia procesu edukacyjnego w sposób dopasowany do potrzeb i możliwości ucznia;
 • wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka;
 • kierowania procesem dydaktycznym w kierunku rozwijania potencjału ucznia na bazie jego własnej aktywności;
 • oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi;
 • animowania pracy i wspierania rozwoju uczniów;
 • pracy i współdziałania z całym środowiskiem  szkolnym: uczniowie, rodzice, nauczyciele;
 • rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy pedagogicznej;
 • pracy zarówno z pojedynczym uczniem, jak i z całym zespołem klasowym;
 • kreowania klimatu pracy opartego na współpracy;
 • tworzenia i wprowadzania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w pracy z uczniami;
 • coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy pedagoga;

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
 • rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • inteligencji emocjonalnej;
 • pracy zespołowej i budowania współpracy;
 • budowania autorytetu;
 • etyki zawodowej;
 • doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga;
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    przedszkolach i zespołach przedszkolnych,
•    szkołach podstawowych (klasy 0-3),
•    ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,
•    firmach organizujących wolny czas dla dzieci,
•    stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dzieci.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką włączającą może kontynuować naukę na studiach magisterskich: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych: 
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
•    Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zdobywasz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 
•    Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
•    Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
•    Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studia na tej specjalności przygotowują teoretycznie jak i metodycznie studenta do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie studiów duży nacisk położony jest na kształcenie językowe zgodnie z najnowszymi regulacjami w tym zakresie. Po ukończeniu studiów absolwent będzie znał język obcy na poziomie C1 i będzie mógł oprócz nauczania początkowego prowadzić również zajęcia z języka angielskiego. W ramach studiów umożliwiamy podejście do egzaminu w British Council – na podstawie umowy partnerskiej. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  oraz zamierzają prowadzić dodatkowo zajęcia z języka angielskiego. 

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 

 • specyfiki funkcjonowania uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
 • rodzajów więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach;
 • metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na I etapie kształcenia
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach;
 • teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania;
 • projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; 
 • metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • metodyki nauczania języka angielskiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • diagnozy potencjału ucznia;
 • metod prowadzenia procesu edukacyjnego w sposób dopasowany do potrzeb i możliwości ucznia;
 • wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka;
 • kierowania procesem dydaktycznym w kierunku rozwijania potencjału ucznia na bazie jego własnej aktywności;
 • oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi;
 • animowania pracy i wspierania rozwoju uczniów;
 • pracy i współdziałania z całym środowiskiem  szkolnym: uczniowie, rodzice, nauczyciele;
 • rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy pedagogicznej;
 • pracy zarówno z pojedynczym uczniem, jak i z całym zespołem klasowym;
 • kreowania klimatu pracy opartego na współpracy;
 • tworzenia i wprowadzania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w pracy z uczniami;
 • coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy pedagoga;

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
 • rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • inteligencji emocjonalnej;
 • pracy zespołowej i budowania współpracy;
 • budowania autorytetu;
 • etyki zawodowej;
 • doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga;
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: przedszkolach i zespołach przedszkolnych, szkołach podstawowych (klasy 0-3), firmach organizujących wolny czas dla dzieci, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dzieci.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim może kontynuować naukę na studiach magisterskich: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Interwencja kryzysowa z elementami mediacji – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Partnerzy merytoryczni specjalności: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które widzą swoją przyszłość w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi. Studenci otrzymują przygotowanie do podejmowania działań o charakterze profilaktycznym oraz pracy wspierającej w trudnych sytuacjach życiowych, a także do pełnienia funkcji pedagoga - terapeuty w szkole podstawowej (prowadzenie zajęć wychowawczych, terapeutycznych). Są przygotowani do pracy korekcyjno-usprawniającej i kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz zaburzeniami w rozwoju ruchu. 

Student zostanie wyposażony w szeroki wachlarz umiejętności obejmujących diagnozowanie potrzeb opiekuńczo wychowawczych, współdziałania z rodziną i otoczeniem społecznym i instytucjonalnym, podejmowania działań zgodnych z odpowiednimi regulacjami prawnymi, jak również do współdziałania ze specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka.

Adresaci studiów
Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które swoja przyszłość wiążą z opieką nad dziećmi, młodzieżą  lub osobami starszymi; z zawodem, który wymaga dużo empatii,  cierpliwości i samodyscypliny.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: 
•    psychologii rozwojowej,
•    pedagogiki opiekuńczej - nurty i kierunki opieki nad dzieckiem,
•    społeczno-pedagogicznych problemów współczesnej rodziny,
•    wybranych problemów terapii zaburzeń rozwoju,
•    systemu opieki nad dzieckiem w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
•    profesjonalnego wspomagania w rozwoju dzieci i młodzieży,
•    funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych,
•    wybranych metod terapii pedagogicznej,
•    regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących opieki nad dziećmi.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
•    pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i dydaktyczne,
•    wybranych metod terapii pedagogicznej,
•    pracy z rodziną potrzebującą wsparcia,
•    diagnozowania potrzeb i trudności wychowawczych dzieci, młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielania pomocy pedagogicznej, organizowania działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
•    rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
•    projektowania i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
•    budowy, oceny i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
•    korzystania z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy,
•    traktowania dziecka jako podmiotu,
•    holistycznego zaspokajania jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia,
•    interwencji kryzysowej,
•    metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych środowiskach wychowawczych,
•    projektowania działań profilaktycznych w środowisku,
•    rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
•    organizowania środowiska ucznia,
•    umiejętności wychowawczych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    poczucia odpowiedzialności za dziecko,
•    komunikacji i relacji interpersonalnych,
•    zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka,
•    kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym,
•    współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej,
•    profesjonalnego i etycznego działania na rzecz dziecka i jego środowiska.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. 

Po ukończeniu specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli §3 i §4 posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak np.: 
•    placówka opiekuńczo-wychowawcza
•    szkoła różnych szczebli
•    poradnia psychologiczno-pedagogiczna
•    instytucja pomocy społecznej
•    ośrodek interwencji kryzysowej
•    szkoły szpitalne i integracyjne
•    ośrodki pomocy rodzinie
•    placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
•    ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji
•    środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, 
•    środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, 
•    świetlice środowiskowe, 
•    warsztaty terapii zajęciowej, 
•    instytucje wychowania pozaszkolnego, 
•    bursy, internaty. 
•    organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja
•    placówka interwencyjna
•    sąd dla nieletnich.

Przykładowe stanowiska:
•    pedagog szkolny
•    terapeuta pedagogiczny
•    wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
•    doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
•    opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej/ośrodkach wsparcia społecznego.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki w obszarze resocjalizacji i socjoterapii Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną może kontynuować naukę na studiach magisterskich: 

 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
 • Mediacje i interwencja kryzysowa
 • Andragogika

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych: 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę edukacyjno-terapeutyczną z osobami niedostosowanymi społecznie i o zaburzonym zachowaniu. Resocjalizacja i socjoterapia to bardzo istotny element systemu wsparcia społecznego zarówno w Polsce, Unii Europejskiej a także na świecie. W związku ze zmianami społecznymi pracownik resocjalizacyjny oraz socjoterapeuta stają się zawodami poszukiwanymi, zwiększają się więc perspektywy zatrudnienia w krajach UE.

Studia przygotowują do pracy psychokorekcyjnej z  dziećmi i  młodzieżą z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem, a także ich rodzicami. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów, wsparciem metodologicznym są wykłady konwersatoryjne. 

Adresaci
Studia na specjalności Resocjalizacja z socjoterapią adresowane są do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem lub wykluczeniem społecznym. Specjalność resocjalizacja z socjoterapią zapewni Ci gruntowne przygotowanie do pracy w tym trudnym zawodzie. 

Praktyczny wymiar kształcenia 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 

 • podstawowej terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej i socjoterapii; 
 • psychologii i pedagogiki pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zaburzeń rozwoju człowieka i ich konsekwencji dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki w aspekcie rozwojowym;
 • psychologicznych aspektów tworzenia więzi, funkcjonowania systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej;
 • zaburzeń w komunikacji interpersonalnej z jednostkami niedostosowanymi społecznie, pacjentami z wybranymi jednostkami nozologicznymi (m.in. anoreksją i bulimią, całościowymi zaburzeniami rozwoju);
 • diagnozowania jednostek nieprzystosowanych społecznie i ich środowisk wychowawczych  metod diagnozy pedagogicznej i elementów diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych;
 • mechanizmów działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. 

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie: 

 • prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych. 
 • diagnozowania zachowań patologicznych;
 • rozpoznawania i rozumienia procesów resocjalizacyjnych przebiegających u młodzieży i dorosłych;
 • prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego;
 • prawidłowej opieki postpenitencjarnej;
 • analizy przypadku – dokonanie prostych diagnoz resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, uwzględniających psychologiczne koncepcje człowieka; 
 • formułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazania kierunków dalszych działań;
 • wyboru najbardziej adekwatnych narzędzi diagnostycznych i ich wykorzystania;
 • analizy otrzymanych wyników testów, w wymiarze ilościowym i jakościowym;
 • generowania rozwiązań konkretnych problemów resocjalizacyjnych oraz ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych;
 • animowania prac nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji - przebywających w instytucjach penitencjarnych, bądź funkcjonujących w systemie probacji pod nadzorem kuratora sadowego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • opracowywania i przygotowywania programów kształcąco-wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych;
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej;
 • rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych przy wykorzystaniu różnych metod koncyliacyjnych;
 • prowadzenia negocjacji i wykorzystania procedur mediacyjnych;
 • kreatywności i innowacyjności w pracy z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • świadomych, odpowiedzialnych i profesjonalnych działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 
 • etyki zawodowej;
 • radzenia sobie ze stresem, emocjami swoimi i innych;
 • nawiązywania i podtrzymywania konstruktywnych relacji z ludźmi;
 • zdobywania wiedzy i life long learning;
 • budowania współpracy zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z ich rodzicami.

Perspektywy zawodowe/ umiejętności poszukiwane na rynku pracy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie  standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent tej specjalności posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności resocjalizacja i socjoterapia. 

Absolwent specjalności  resocjalizacja i socjoterapia uzyska zarówno formalne, jak i  merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w takich instytucjach, jak: 

 • powiatowe centra pomocy rodzinie, 
 • domy pomocy społecznej, 
 • domy dziennego pobytu, 
 • ośrodki interwencji kryzysowej, 
 • domy samopomocowe, 
 • domy dziennego pobytu, 
 • ośrodki adopcyjne, 
 • poradnie odwykowe, 
 • regionalne ośrodki polityki społecznej, 
 • noclegownie, 
 • zakłady poprawcze, 
 • schroniska dla nieletnich, 
 • zakłady karne,
 • areszty śledcze, 
 • ośrodki kuratorskie, 
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej, 
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
 • szkoły, 
 • domy dziecka.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki w obszarze resocjalizacji i socjoterapii Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Resocjalizacja z socjoterapią może kontynuować naukę na studiach magisterskich: 

 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
 • Mediacje i interwencja kryzysowa
 • Andragogika

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych: [rozwijane]

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagoga
 • Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywasz kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywasz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie.
 • Coaching rozwojowy – zdobywasz umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwijasz swój osobisty potencjał.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę I st. Warszawa

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 240 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 270 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 9 720 zł

Więcej informacji

 • Dziekanat Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej
 • ul. Wolność 1/3
 • Infolinia: 517 200 281
 • rekrutacja@stsw.edu.pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie