Oferta edukacyjna

EKONOMIA

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także w obszarze zarządzania kryzysowego. Poprzez to studia mają zapewnić lepsze przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa.

Rejestracja online

Studia kierowane są do pracowników administracji centralnej i terenowej, oficerów Wojska Polskiego i Policji, kadry pedagogicznej szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, legitymujących się tytułem licencjata lub magistra.

Studia mają dostarczyć wiedzę pozwalającą na zrozumienie militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania kryzysowego. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studia dają pogłębioną wiedzę o organizacji systemu bezpieczeństwa publicznego oraz systemu obronności Polski, a także o funkcjonowaniu najważniejszych międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie przygotowany zostanie do administrowania bazami danych (SQL), zarządzania i administracji siecią LAN oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie.

W zakresie wiedzy absolwent tej specjalności:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, wymienia poszczególne fazy i zasady zarządzania kryzysowego,
 • ma szeroką wiedzę na temat obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • zna zasady i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
 • zna zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie umiejętności absolwent:

 • analizuje i ocenia stan zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracowuje plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotowuje zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • organizuje działania w sytuacjach kryzysowych,
 • potrafi określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • posiada umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • docenia znaczenia zarządzania kryzysowego dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczności,
 • jest otwarty na formułowanie problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

Absolwenci są przygotowani do:

 • obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, 
 • obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
 • pracy w administracji specjalnej. 

Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą:

 • zostać pracownikami administracyjnymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu miasta lub starostwa;
 • być koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania 
 • podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami;
 • pełnić funkcję koordynatora lub menedżera ds. bezpieczeństwa.
 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

HANDEL ELEKTRONICZNY

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry z zakresu wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności handlowej oraz posiadającej wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania elektronicznymi kanałami dystrybucji oraz sprzedaży wielokanałowej.

Rejestracja online

Studia kierowane są do wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać potencjał Internetu w takich obszarach jak: obsługa klienta, promocja sprzedaży, komunikowanie się z klientem, poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na rozwój swojej działalności handlowej, czy szeroko rozumiane wsparcie procesów biznesowych.

Treści kształcenia obejmują m.in. takie obszary jak:

 • umiejętność promowania działań handlowych w Internecie,
 • zarządzanie procesami, w tym logistyką w e-handlu,
 • znajomość aspektów finansowo – prawnych działalności handlowej w Internecie,
 • modele wykorzystania Internetu w działalności handlowej,
 • zarządzanie projektami typu e-commerce w Internecie,
 • pomiar skuteczności i efektywności działań handlowych w Internecie.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze specyfiki i organizacji handlu w sieci. Zna specyfikę sieci, czynniki warunkujące prowadzenie sprzedaży w środowisku wirtualnym, sposoby optymalizacji tej działalności oraz narzędzia wspierające jej prowadzenie. Posiada praktyczne umiejętności zarządzania działalnością handlową w sieci, podejmowania skutecznych działań promocyjnych wspierających tę działalność oraz pomiaru efektów działań sprzedażowych. Potrafi nawiązywać współpracę z podmiotami umożliwiającymi efektywne prowadzenie handlu w kanałach elektronicznych.

Specjalność przygotowuje Absolwentów do podejmowania pracy:

 • na stanowiskach związanych z organizacją i nadzorem działań sprzedażowych zarówno w przedsiębiorstwach, których podstawowym obszarem działalności jest handel detaliczny lub hurtowy w sieci,
 • w firmach, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać Internet w sprzedaży swoich produktów.
 • we własnej działalności gospodarczej w sferze e-handlu oraz obejmowania stanowisk menadżerskich i specjalistycznych w podmiotach prowadzących taką działalność.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

MEDIACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

Główne cele kształcenia na studiach podyplomowych to: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych w społecznościach lokalnych; przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora; rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony.

 

Rejestracja online

• absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja);

• pracownicy instytucji samorządowych i radnych;

• pracownicy służb mundurowych;

• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• zasady prowadzenia konsultacji społecznych,

• budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej,

• współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych,

• psychologia konfliktu,

• komunikacja interpersonalna,

• negocjacje: metoda i proces,

• trening mediacyjny,

• podstawy prawne mediacji,

• arbitraż i sądy polubowne,

• konstruowanie ugód,

• symulacje mediacji.

• Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia konsultacji społecznych oraz mediacji m.in. w sytuacji konfliktów lokalnych. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny konfliktu, zasad konsultacji społecznych, mediacji, a także innych form postępowania w sytuacji konfliktowej.

• Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje niezbędne do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącego stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce.

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową. 

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w:

 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, 
 • punktach interwencji kryzysowej, 
 • punktach konsultacyjno-informacyjne, 
 • szpitalach, 
 • ośrodkach pomocy społecznej, 
 • świetlicach socjoterapeutycznych, 
 • poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
 • schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 • gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 • zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 600 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy na temat dostępnych źródeł funduszy z UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz wypracowanie praktycznych umiejętności ich pozyskania, co pozwoli uzyskać gotowość do aplikowania o środki u progu nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Rejestracja online

Studia są adresowane do:

 • pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE, 
 • pracowników przedsiębiorstw, 
 • instytucji otoczenia biznesu, 
 • urzędników samorządowych, 
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia, 
 • uczelni, 
 • placówek oświatowych, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • firm szkoleniowo – doradczych 
 • przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. 
 • absolwentów uczelni wyższych (również licencjackich) zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach (w tym w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. 

Absolwent w/w studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

• identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych,

• przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,

• wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw finansowych na lata 2014-2020,

• wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego), 

• kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne),

• ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych,

• rozliczania projektów w aspekcie finansowym i prawnym.

Wszechstronne wykształcenie pozwoli Ci po zakończeniu studiów podjąć pracę w wielu branżach, gdyż organizacja pracy wielu przedsiębiorstw i instytucji opiera się na projektach, a korzystanie z funduszy europejskich jest istotnym źródłem finansowania inwestycji i bieżącej działalności. Będziesz również przygotowany do podjęcia pracy m.in. w firmach doradczych, instytucjach szkoleniowych, organach administracji samorządowej oraz doradztwie finansowym. 

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie