Oferta edukacyjna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

INTERWENCJA KRYZYSOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI

Głównym celem kształcenia na studiach  podyplomowych Interwencja kryzysowa z elementami mediacji jest: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się wsparciem rodziny w sytuacji konfliktu i przemocy, przygotowanie do kontaktu pomocowego w relacjach z osobami doświadczającymi przemocy, zdobycie kompetencji mediacyjnych w sytuacjach konfliktu.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 205 godzin. 

 

Rejestracja online

Studia adresowane są m.in. do:

•    absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),

•    nauczycieli i pedagogów,

•    osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji, 

•    pracowników pomocy społecznej,

•    pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,

•    kuratorów sądowych,

•    policjantów,

•    pracowników ochrony zdrowia,

•    członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•    członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Studia maja charakter modułowy. Słuchacz otrzymuje certyfikaty ukończenia modułów oraz – przy zaliczeniu czterech modułów – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz może uczestniczyć w wybranych przez siebie modułach.

 

Moduł I: Interwencja kryzysowa

•    Osoba/instytucja w stresie / kryzysie,

•    Rodzaje i przebieg kryzysów,

•    Strategie radzenia sobie w kryzysie,

•    Umiejętności komunikacyjne interwenta, zasoby klienta,

•    Prawne aspekty interwencji kryzysowej,

•    Pomoc przedmedyczna,

•    Kryzys jako szansa na rozwój.

 

Moduł II. Interwencja kryzysowa w rodzinie

•    Sytuacje krytyczne w rodzinie,

•    Typowe strategie stosowane w sytuacji kryzysowej rodzinie,

•    Rodzaje pomocy rodzinie,

•    Rodzina w świetle prawa,

•    Polityka społeczna a kryzys w rodzinie.

 

Moduł III. Interwencja kryzysowa w oświacie

•    Rodzaje kryzysów w szkole/placówce,

•    Budowanie strategii pomocy w sytuacji kryzysowej w szkole /placówce,

•    Praca z osobą/zespołem uczniów, nauczycieli, rodziców,

•    Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

 

Moduł IV. Mediacje

•    Psychologia konfliktu,

•    Komunikacja interpersonalna,

•    Negocjacje: metoda i proces,

•    Trening mediacyjny,

•    Podstawy prawne mediacji,

•    Arbitraż i sądy polubowne,

•    Elementy coachingu - planowanie indywidualnego rozwoju,

•    Konstruowanie ugód,

•    Seminarium dyplomowe

•    Staż.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie. Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową.

W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań. Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce.

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową.

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w: specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, punktach interwencji kryzysowej, punktach konsultacyjno-informacyjne, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 600 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podejmowania konkretnych działań, zmierzających do zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

Rejestracja online

Studia adresowane są do:

•    absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii, 

•    pracowników i funkcjonariuszy służb, którzy w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości (np. ABW, CBA, Policja, Straż Graniczna, Urzędy Kontroli Skarbowej itp.), 

•    sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych,

•    kuratorów sądowych,

•    osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,

•    osób zainteresowanych pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

W trakcie nauki studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
•    Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny),
•    Pojęcie ekspertyzy kryminalistycznej,
•    Zasady polskiego procesu karnego,
•    Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego),
•    Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw),
•    Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności,
•    Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok,
•    Identyfikacja rzeczy i osób (ekspertyzy - wariograficzna, broni, wypadku drogowego, osmologiczna, antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, genetyczna, informatyczna, alkohologiczna, toksykologiczna, śladowa),
•    Oględziny,
•    Przeszukanie,
•    Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych przed fałszerstwem,
•    Kryminalistyczny ślad językowy.

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

•    umiał prawidłowo ocenić ryzyko popełnienia przestępstwa,

•    znał sposoby eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,

•    potrafił opracować strategię działania po ujawnieniu przestępstwa,

•    znał prawidłowe techniki ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,

•    umiał prawidłowo wykorzystać zebrane w sprawie dowody,

•    potrafił ocenić prawidłowość zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.

Dysponowanie aktualną wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii umożliwi:

•    rozwój zawodowy osób zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem publicznym,

•    uzyskanie pożądanych w procesie rekrutacji kwalifikacji osobom planującym podjęcie pracy w służbach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I W BIZNESIE

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi oraz bezpieczeństwem narodowym.

Słuchacze zapoznają się m.in. z prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Rejestracja online

Studia adresowane są do:

•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką danych osobowych i praktyczną interpretacją przepisów regulujących ochronę danych osobowych;

•    właścicieli firm i pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach codziennych obowiązków, a w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za sprawy personalne, obsługujących bazy klientów, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, osób którzy prowadzą działalność z wykorzystaniem Internetu;

•    osób, które zamierzają  podjąć pracę w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji.

W trakcie nauki studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

•    Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.

•    Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.

• Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. 

• Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.

• Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

• Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.

• Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.

• Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych. 

• Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.

•    Archiwizacja dokumentów.

•    Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.

•    Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

Uczestnicy studiów:

•    zdobędą niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu prawnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych;

•    uzyskają nowe kwalifikacje, które pozwolą na objęcie stanowisk związanych z zapewnianiem odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego;

•     będą także przygotowani do wprowadzenia w instytucjach publicznych i prywatnych  systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa;

•     zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony baz danych.

•    jesteś przygotowany do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytu i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji organizacji,

•    potrafisz stworzyć skuteczny system ochrony informacji w firmie,

•    znasz podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji,

•    potrafisz tworzyć dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

ZARZĄDZANIE BHP

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestracja online

Studia są przeznaczone zarówno dla osób już pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tych, którzy zamierzają związać się zawodowo z tą branżą, a w szczególności dla:

•    przyszłych i obecnych specjalistów, chcących zdobyć, odświeżyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje,

•    pracodawców i menedżerów rozumiejących wagę BHP w ich organizacji,

•    przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców, zajmujących się działalnością BHP,

•    wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP.

Studia w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania powypadkowego procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dydaktyki szkoleń.

Studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do:

•    stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,

•    szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,

•    zarządzania ryzykiem zawodowym,

•    współpracy z organami nadzoru,

•    sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,

•    współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

•    prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona  1 | 2  Następna

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie