Oferta edukacyjna

Pedagogika

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Propozycja studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika kierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

 

Celem kształcenia na studiach II stopnia jest kreowanie u studentów aktywności poznawczej, umożliwienie zrozumienia specyfiki badań naukowych nad wychowawczo-edukacyjnymi problemami współczesności;  zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość, uświadomienie korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi  dla własnej praktyki zawodowej, samorozwoju,  dla dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów.

 

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku: Pedagogika rozwija refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą, skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Absolwent studiów będzie dysponował  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność  pedagogiczną. Będzie miał  umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno teoretycznych, jak i praktycznych problemów z zakresu wybranej specjalności.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować semestr lub rok studiów na w uczelniach zagranicznych. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pedagogiki i są przygotowania do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę II st. Myślenice

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 4 200 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 8 400 zł

Więcej informacji

  • DZIEKANAT WYDZIAŁU W MYŚLENICACH
  • ul. Jagiellońska 8
  • tel. 12 271-63-68, 663-144-535
  • rekrutacja@stsw.edu.pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie