Oferta edukacyjna

Pielęgniarstwo (profil praktyczny)

3-letnie studia praktyczne w trybie stacjonarnym

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich.

Adresaci studiów

•    absolwenci szkół ponadgimnazjalnych;
•    osoby posiadające kwalifikacje i wykonujące świadczenia w ramach takich zawodów jak: ratownik medyczny, położna, opiekun medyczny, które pragną poszerzyć zakres swoich kompetencji i uzyskać status licencjata pielęgniarstwa;
•    osoby reprezentujące inne zawody, nie związane z naukami o zdrowiu, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania atrakcyjnego zawodu pielęgniarki.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

 

 

 

 

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
 • nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne filozofia i etyka zawodu pielęgniarki), 
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego),
 • nauk w zakresie opieki specjalistycznej  (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • umiejętności praktycznych  umożliwiających  przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, sprawowania całościowej opieki nad pacjentem,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych  w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • wykonywania  zabiegów pielęgnacyjnych w opiece specjalistycznej (pielęgniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo pediatryczne,  pielęgniarstwo chirurgiczne,  pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne,  pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,  pielęgnowanie niepełnosprawnych,  pielęgniarstwo neurologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgniarstwo w opiece paliatywnej, )
 • prowadzenia promocji zdrowia,
 • skutecznego i z empatią porozumiewania się z pacjentem,
 • komunikowania się i pracy w zespole,
 • zapoznanie z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
 • odpowiedzialności za wykorzystywanie posiadanej wiedzy w sytuacjach zawodowych;
 • radzenia sobie ze stresem;
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności zawodowej i postępowania zgodnego z zasadami etyki ogólnej i zawodowej;
 • pracy zespołowej i budowania współpracy;
 • otwartości na nowe doświadczenia;
 • odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny i powierzony sprzęt pielęgnacyjno - leczniczy;
 • doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku i kariery zawodowej;
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

•    pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej 
•    rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej
•    wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
•    zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia, profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej
•    nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Perspektywy zawodowe

•    szpitale;
•    zakłady podstawowej opieki zdrowotnej;
•    zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze;
•    ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej;
•    domy opieki społecznej;
•    inne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki

Student może kontynuować naukę na studiach magisterskich oraz podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:

Samorządowy Szpital w Myślenicach

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pielęgniarstwo I st. Myślenice

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości .

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 5 040 zł -
12 rat - wysokość raty 420 zł -

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
15 120 zł -

Więcej informacji

 • Dziekanat Wydziału w Myślenicach
 • ul. Jagiellońska 8
 • tel. 12 271-63-68
 • rekrutacja@stsw.edu.pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie