Oferta edukacyjna

Ekonomia

3-letnie studia I stopnia

Opis kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.
Wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i prywatnych) - głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia  może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub na studiach podyplomowych. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

AGROBIZNES

...

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń dobrze przygotowujących  do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Proces kształcenia obejmuje wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa. Ze względu na globalne zmiany zachodzące w gospodarce, specjalność obejmuje nowoczesne ekonomiczne modele zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Absolwent jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności skierowane są do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwenci będą przygotowani są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    ogólno - ekonomicznym, dotyczącym działania gospodarki w skali makro i mikro,
•    globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
•    podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych,
•    specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
•    przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    wykorzystania programów finansowych do podejmowania decyzji.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    analizowania warunków i przebiegu procesów w organizacjach gospodarczych,
•    analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    księgowania i analizowania dokumentów finansowych,
•    zarządzania i strategicznego podejmowania decyzji,

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie: 
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    inteligencji emocjonalnej,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy,
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z zarządzaniem organizacjami gospodarczymi,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w firmach i korporacjach na stanowiskach operacyjnych lub w instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

GOSPODARKA I ADNIMISTRACJA PUBLICZNA

Studia na tej specjalności mają za zadanie przygotować Cię do pracy w sektorze gospodarki i administracji publicznej. Ciągłe zmiany w obszarze publiczno-społecznym warunkują konieczność tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z wykształceniem kierunkowym, które będą posiadały wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania oraz znajomości przepisów i procedur funkcjonujących w sektorze administracyjnym. Absolwent będzie umiał rozwijać swoje kompetencje na płaszczyźnie działań samorządów terytorialnych, poczynając od tematyki społecznej i finansowej, aż do szeroko pojętego rozwoju publicznego.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności skierowane są do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w sektorach gospodarki i organach administracji publicznej, a ich zainteresowania są ściśle powiązane z tematyką problemów, projektów i strategii rozwoju usług publicznych.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    funkcjonowania organów administracji publicznej,
•    strategii rozwoju terytorialnego,
•    założeń finansowych regionu,
•    metod rozwiązywania problemów sektora publicznego,
•    filarów gospodarki lokalnej i przestrzennej,
•    przepisów prawnych,
•    odróżniania nadrzędności dokumentów normatywnych,
•    rozumienia potrzeb regionu.

Rozwijasz umiejętności m. in. w zakresie:
•    zarządzania organami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,
•    analizy danych statystycznych,
•    analizy ekonomicznej regionu,
•    przeprowadzenia postępowania administracyjnego,
•    tworzenia projektów rozwoju społecznego,
•    wykorzystywania współczesnych środków informacji,
•    podejmowania korzystnych decyzji w aspekcie finansowym i organizacyjnym.

Doskonalisz kompetencje społeczne m. in. w zakresie:
•    komunikacji interpersonalnej,
•    relacji z grupami społecznymi/ klientami organów administracyjnych,
•    bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami władzy lokalnej i krajowej,
•    etyki zawodowej,
•    zarządzania stresem,
•    zarządzania własną pracą.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: administracji rządowej, organach administracji lokalnej, przedsiębiorstwach publicznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach konsultingowych, bankach, biurach nieruchomości. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

HOTELARSTWO I TURYSTYKA

Partner merytoryczny specjalności: Polskie Stowarzyszenie Turystyki

Kształcenie na tej specjalności ma na celu przygotowanie studenta do pracy w różnych obszarach branży turystycznej w aspekcie merytorycznym oraz praktycznym. Absolwent poznaje warunki prosperowania gospodarki rynkowej oraz mechanizmy prowadzenia skutecznych działań w warunkach rozwijającej się konkurencji pod względem finansowym i marketingowym. Zyskuje umiejętności organizowania wydarzeń turystycznych o różnym charakterze i zasięgu, dobierania najkorzystniejszych rozwiązań rynkowych, prowadzenia korzystnych procesów decyzyjnych w oparciu o szeroko pojętą analizę makro i mikroekonomiczną. Absolwent przygotowany jest również do zarządzania przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi turystyczne.

Adresaci studiów:
Specjalność kierowana jest do osób, które łączą swoja karierę zawodową z branżą hotelowo - turystyczną, ośrodkami prowadzącymi działalność turystyczną o podłożu prywatnym oraz publicznym.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
 ekonomii oraz nauk społecznych
• geografii i topografii miast,
• krajobrazu oraz architektury krajowej i zagranicznej,
• stylu postępowań ekologicznych,
• prawa i przepisów ochrony krajobrazu naturalnego,
• metod przetwarzania i analizy danych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie
• organizowania imprez turystycznych,
• tworzenia usług turystyczno-rekreacyjnych
• praktycznych metod i technik zarządzania obiektem turystycznym
• przygotowywania i prezentowania planów ofert turystycznych
• przeprowadzenia skutecznych procesów decyzyjnych w obrębie przedsiębiorstwa i jego otoczenia
• kompetencji językowych
• oceny wskaźników otoczenia makro i mikroekonomicznego
• kierowania, zarządzania ośrodkami hotelowo-turystycznymi/ biurami podróży
• prowadzenia szeroko pojętej działalności z branży turystycznej
• założenia oraz rozwoju firmy

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
*Komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej
*Współpracy z partnerami, nawiązywaniu kontaktów biznesowych
*Utrzymywania prawidłowego kontaktu z klientem
*Rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacji organizacja- organizacja, organizacja-klient
*Rzeczowej oceny swoich decyzji, ich skutków moralnych i finansowych

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach turystycznych,  schroniskach turystycznych,  biurach podróży, firmach konferencyjnych/ cateringowych. Możesz również założyć własną działalność w obszarze hotelarstwa i turystyki.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wziąć udział w praktykach zagranicznych, m.in. w Grecji i Hiszpanii by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych:
•    ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
•    pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,
•    handel elektroniczny,
•    mediacje i konsultacje społeczne.

RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Treści kształcenia
W ramach studiów zostaną zrealizowane m.in. następujące przedmioty:
•    rachunkowość zarządcza,
•    rynek kapitałowy i finansowy,
•    operacje bankowe,
•    analiza finansowa,
•    finanse behawioralne,
•    nowoczesne rachunki kosztów,
•    relacje inwestorskie.

Kwalifikacje zawodowe
•    absolwent posiada wiedzę o złożonych, wysoko wyspecjalizowanych metodach i technikach analizy finansowej dla bieżących potrzeb zarządczych, optymalizacji strategii rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, złożonych instrumentów finansowych, jak również podejmowania działalności gospodarczej;
•    ma pogłębioną wiedzę o instrumentach rachunkowości zarządczej, w tym o nowoczesnych rachunkach kosztów; zna istotę, modele i instytucjonalne wsparcie relacji inwestorskich jako instrumentu zarządzania strategicznego i rozwoju rynku finansowego; posiada podstawową wiedzę o motywach i zachowaniach ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych, jak również osób podejmujących decyzje w biznesie i w sektorze publicznym;
•    posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywy zawodowe
Studia przygotowują do pracy w:
•    zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
•    komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
•    komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
•    instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
•    publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
•    instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych,
•    biurach rachunkowych,
•    firmach konsultingowych i audytorskich,
•    firmach doradztwa finansowego,
•    kancelariach podatkowych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wziąć udział w praktykach zagranicznych, m.in. w Grecji i Hiszpanii by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Ekonomię I st. Myślenice

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 600 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 300 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 800 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Wydziału w Myślenicach
  • ul. Jagiellońska 8
  • tel. 12 271-63-68, 663-144-535
  • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie