Oferta edukacyjna

Ekonomia

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

Opis kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.
Wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i prywatnych) - głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia  może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub na studiach podyplomowych. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

EKOBIZNES

Celem specjalności Ekobiznes jest m.in. rozwój umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej oraz wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik (bazując na doświadczeniach międzynarodowych) zarządzania w organizacjach pro środowiskowych.

Adresaci studiów
Studia są adresowane m.in. do:
•    osób zainteresowanych tematyką rolnictwa ekologicznego,
•    inspektorów i kandydatów na inspektorów rolnictwa ekologicznego,
•    właścicieli gospodarstw ekologicznych,
•    rolników zainteresowanych transformacją gospodarstwa na produkcję ekologiczną,
•    pracowników obsługi sektora rolniczego,
•    osób zajmujących się handlem i dystrybucją produktów ekologicznych,
•    zakładów przetwórstwa spożywczego,
•    właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Praktyczny wymiar kształcenia
Treści kształcenia koncentrują się wokół takich kwestii jak m.in.
•    zakres działania krajowego i unijnego systemu ochrony środowiska przyrodniczego,
•    włączanie ekologicznych problemów w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i podmiotów gospodarczych, 
•    „zazielenianie technologii” produkcyjnych i ochronnych, 
•    uwzględnianie problemów środowiskowych w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji na poziomie mikro- oraz makroekonomicznym.

Przekazywane treści niosą wiele praktycznych umiejętności w zakresie działania systemów finansowego wsparcia ochrony środowiska przyrodniczego, regulacji prawno-instytucjonalnych czy wykorzystania aspektów ekologicznych w życiu gospodarczym, w tym do redukcji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czy jednostki samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje zawodowe
Po ukończeniu specjalności Ekobiznes absolwent posiada wiedzę na temat: zasad i modeli prowadzenia działalności gospodarczej oraz publicznej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, pro środowiskowej i prospołecznej orientacji podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i innych organizacji. Ponadto poprzez wizyty studyjne oraz udział praktyków gospodarczych i samorządowych wiedza teoretyczna absolwenta uzupełniona jest o realne przykłady praktyczne.

Perspektywa zawodowa
Absolwent specjalności Ekobiznes przygotowany jest w szczególności do pracy w następujących podmiotach: 
•    gospodarczych o orientacji prośrodowiskowej i prospołecznej, 
•    firmach konsultingowych zajmujących się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko i przeglądami ekologicznymi, 
•    wydziałach ochrony środowiska na różnych poziomach administracji publicznej,
•    funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
•    podmiotach gospodarki komunalnej, 
•    instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, 
•    organizacjach pozarządowych,
•    ośrodkach badawczych.

Absolwent specjalności Ekobiznes posiada także wiedzę i umiejętności menedżerskie pozwalające na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych: ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, handel elektroniczny, mediacje i konsultacje społeczne.

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń dobrze przygotowujących  do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Proces kształcenia obejmuje wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa. Ze względu na globalne zmiany zachodzące w gospodarce, specjalność obejmuje nowoczesne ekonomiczne modele zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Absolwent jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności skierowane są do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwenci będą przygotowani są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    ogólno - ekonomicznym, dotyczącym działania gospodarki w skali makro i mikro,
•    globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
•    podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych,
•    specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
•    przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    wykorzystania programów finansowych do podejmowania decyzji.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    analizowania warunków i przebiegu procesów w organizacjach gospodarczych,
•    analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    księgowania i analizowania dokumentów finansowych,
•    zarządzania i strategicznego podejmowania decyzji,

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie: 
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    inteligencji emocjonalnej,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy,
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z zarządzaniem organizacjami gospodarczymi,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w firmach i korporacjach na stanowiskach operacyjnych lub w instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych:
•    ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
•    pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,
•    handel elektroniczny,
•    mediacje i konsultacje społeczne.

GOSPODARKA I ADNIMISTRACJA PUBLICZNA

Studia na tej specjalności mają za zadanie przygotować Cię do pracy w sektorze gospodarki i administracji publicznej. Ciągłe zmiany w obszarze publiczno-społecznym warunkują konieczność tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z wykształceniem kierunkowym, które będą posiadały wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania oraz znajomości przepisów i procedur funkcjonujących w sektorze administracyjnym. Absolwent będzie umiał rozwijać swoje kompetencje na płaszczyźnie działań samorządów terytorialnych, poczynając od tematyki społecznej i finansowej, aż do szeroko pojętego rozwoju publicznego.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności skierowane są do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w sektorach gospodarki i organach administracji publicznej, a ich zainteresowania są ściśle powiązane z tematyką problemów, projektów i strategii rozwoju usług publicznych.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    funkcjonowania organów administracji publicznej,
•    strategii rozwoju terytorialnego,
•    założeń finansowych regionu,
•    metod rozwiązywania problemów sektora publicznego,
•    filarów gospodarki lokalnej i przestrzennej,
•    przepisów prawnych,
•    odróżniania nadrzędności dokumentów normatywnych,
•    rozumienia potrzeb regionu.

Rozwijasz umiejętności m. in. w zakresie:
•    zarządzania organami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,
•    analizy danych statystycznych,
•    analizy ekonomicznej regionu,
•    przeprowadzenia postępowania administracyjnego,
•    tworzenia projektów rozwoju społecznego,
•    wykorzystywania współczesnych środków informacji,
•    podejmowania korzystnych decyzji w aspekcie finansowym i organizacyjnym.

Doskonalisz kompetencje społeczne m. in. w zakresie:
•    komunikacji interpersonalnej,
•    relacji z grupami społecznymi/ klientami organów administracyjnych,
•    bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami władzy lokalnej i krajowej,
•    etyki zawodowej,
•    zarządzania stresem,
•    zarządzania własną pracą.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: administracji rządowej, organach administracji lokalnej, przedsiębiorstwach publicznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach konsultingowych, bankach, biurach nieruchomości. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Gospodarka i administracja publiczna może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych:
•    ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
•    pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych,
•    handel elektroniczny,
•    mediacje i konsultacje społeczne.

HOTELARSTWO I TURYSTYKA

Partner merytoryczny specjalności: Polskie Stowarzyszenie Turystyki

Kształcenie na tej specjalności ma na celu przygotowanie studenta do pracy w różnych obszarach branży turystycznej w aspekcie merytorycznym oraz praktycznym. Absolwent poznaje warunki prosperowania gospodarki rynkowej oraz mechanizmy prowadzenia skutecznych działań w warunkach rozwijającej się konkurencji pod względem finansowym i marketingowym. Zyskuje umiejętności organizowania wydarzeń turystycznych o różnym charakterze i zasięgu, dobierania najkorzystniejszych rozwiązań rynkowych, prowadzenia korzystnych procesów decyzyjnych w oparciu o szeroko pojętą analizę makro i mikroekonomiczną. Absolwent przygotowany jest również do zarządzania przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi turystyczne.

Adresaci studiów:
Specjalność kierowana jest do osób, które łączą swoja karierę zawodową z branżą hotelowo - turystyczną, ośrodkami prowadzącymi działalność turystyczną o podłożu prywatnym oraz publicznym.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
 ekonomii oraz nauk społecznych
• geografii i topografii miast,
• krajobrazu oraz architektury krajowej i zagranicznej,
• stylu postępowań ekologicznych,
• prawa i przepisów ochrony krajobrazu naturalnego,
• metod przetwarzania i analizy danych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie
• organizowania imprez turystycznych,
• tworzenia usług turystyczno-rekreacyjnych
• praktycznych metod i technik zarządzania obiektem turystycznym
• przygotowywania i prezentowania planów ofert turystycznych
• przeprowadzenia skutecznych procesów decyzyjnych w obrębie przedsiębiorstwa i jego otoczenia
• kompetencji językowych
• oceny wskaźników otoczenia makro i mikroekonomicznego
• kierowania, zarządzania ośrodkami hotelowo-turystycznymi/ biurami podróży
• prowadzenia szeroko pojętej działalności z branży turystycznej
• założenia oraz rozwoju firmy

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
*Komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej
*Współpracy z partnerami, nawiązywaniu kontaktów biznesowych
*Utrzymywania prawidłowego kontaktu z klientem
*Rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacji organizacja- organizacja, organizacja-klient
*Rzeczowej oceny swoich decyzji, ich skutków moralnych i finansowych

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach turystycznych,  schroniskach turystycznych,  biurach podróży, firmach konferencyjnych/ cateringowych. Możesz również założyć własną działalność w obszarze hotelarstwa i turystyki.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wziąć udział w praktykach zagranicznych, m.in. w Grecji i Hiszpanii by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Hotelarstwo i turystyka może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie