Oferta edukacyjna

Rolnictwo

3,5-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

Opis kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku. Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie. Ponadto dysponuje podstawową wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich. Przedstawia i analizuje podstawowe procesy biologiczne zachodzące w roślinie i łanie roślin z uwzględnieniem czynników determinujących wielkość i jakość plonu roślin oraz ich reakcje na czynniki środowiska.

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu biologii, żywienia i chowu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich oraz podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska - analizuje i ocenia wpływ produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego. Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia.

Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Identyfikuje i opisuje czynniki determinujące dobrostan zwierząt i sposoby jego kształtowania.

Organizacja studiów

Studia trwają siedem semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł inżyniera.

Kontynuacja nauki 

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub na studiach podyplomowych

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

 

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

 

AGRONOMIA I AGROBIZNES

Celem studiów jest przekazanie oprócz szerokiej zawodowej wiedzy rolniczej, również dodatkowych informacji na temat podstawowych problemów związanych z agrobiznesem,  doradztwem na rzecz firm sfery agrobiznesu, w tym przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, firm handlowych, usługowych, przedsiębiorstw rolnych i innych, organizacji prac złożonych i ekonomicznej oceny wybranych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw, negocjacji w biznesie, planu przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan).

Adresaci studiów
Adresatami studiów są osoby pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie produkcji rolnej i biznesu.

Treści kształcenia
W czasie studiów studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę kierunkową i specjalistyczną w następujących obszarach problemowych: 

 • środowisko rolnicze; procesy biochemiczne i fizjologiczne zachodzące w glebie, roślinach i organizmach zwierząt; technologie i techniki w rolnictwie tj. uprawa roli i roślin, ochrona i nawożenie roślin, hodowla roślin i nasiennictwo, chów i żywienie zwierząt; technika rolnicza, biotechnologia; ekologia z ochroną środowiska;
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa; planowanie i ocena efektywności;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze; mechanizmy regulacji rynkowych;
 • ekonomika i organizacja rolnictwa; marketing i zarządzanie, prawo rolne i gospodarcze, rachunkowość i finanse, prognozowanie i symulacje w rolnictwie, wspólna polityka rolna i środowiskowa UE, doradztwo;
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu i usług w sektorze gospodarki żywnościowej, kalkulacje rolnicze, spółdzielczość; logistyka;
 • przetwórstwo i przechowalnictwo oraz standaryzacja i certyfikacja surowców i produktów gotowych;
 • wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, sterowaniu procesami technologicznymi, podejmowaniu decyzji i obsłudze klientów.
 • finansowane rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent tej specjalności uzyskuje poszerzoną wiedzę przyrodniczą głównie z zakresu produkcji roślinnej, jak też technologiczną i techniczną. Poznaje metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ma opanowane dwa języki obce oraz ma zasób wiedzy humanistycznej z zakresu socjologii, etyki, historii wsi i rolnictwa. Te wszystkie umiejętności w połączeniu ze znajomością metodyki badań, wykorzystania systemów operacyjnych i obsługi baz danych umożliwiają podjęcie pracy nie tylko w rolnictwie, ale i w wielu innych działach gospodarki i administracji samorządowej.

Perspektywa zawodowa
Absolwenci będą przygotowani do: samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa ze sfery agrobiznesu oraz pracy w różnych organizacjach gospodarczych, przedsiębiorstwach związanych z zaopatrzeniem, skupem, przetwórstwem płodów rolnych, handlem środkami produkcji i artykułami rolno-spożywczymi oraz przemysłowymi, centrach logistycznych i firmach związanych z transportem, spedycją, gospodarką żywnościową, instytucjach obsługi rolnictwa, a w szczególności ośrodkach doradztwa rolniczego, prywatnych firmach consultingowych i marketingowych, oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, bankach, szkolnictwie, jak również w administracji samorządowej i rządowej na wszystkich szczeblach zarządzania. 

OCHRONA I ARCHITEKTURA OBRAZU

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu architektury krajobrazu oraz umiejętności wykonywania projektów w zakresie kształtowania krajobrazu terenów użytkowanych rolniczo, rekultywacji zagospodarowania terenów zdegradowanych, a także kształtowania i komponowania terenów zielonych.

Adresaci studiów
Adresatami studiów są osoby pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.

Treści kształcenia
W programie kształcenia przewidziane są treści z takich przedmiotów specjalnościowych jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, historia sztuki ogrodowej, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, szata roślinna, konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych, dendrologia, fizjografia.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwenci tej specjalności, oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa, uzyskują gruntowną wiedzę o problematyce kształtowania i ochrony środowiska. Mogą być zatrudniani nie tylko w bezpośredniej produkcji rolniczej, ale także w szeroko rozumianej sferze edukacji. Mogą być organizatorami, doradcami i kierownikami w produkcji ekologicznej, na obszarach parków krajoznawczych i narodowych, na terenach zanieczyszczonych przez przemysł, w instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska na różnych szczeblach administracji.

Absolwenci tej specjalności będą potrafili planować urządzanie, rozmieszczenie i pielęgnację terenów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej i przydomowej, oraz prowadzić prace konserwatorskie na obszarze parków krajobrazowych oraz zabytkowej architektury parkowej.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w: 

 • pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu;
 • placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne;
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

Absolwenci będą też mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych. Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej ( w tym ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego).

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

PRZETWÓRSTWO ROLNO SPOŻYWCZE

Celem specjalności Przetwórstwo rolno spożywcze jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących technologii produkcji żywności. Wiedza dotyczy całokształtu produkcji żywności, od procesów zachodzących na plantacjach roślin spożywczych a skończywszy na przetworzeniu owoców pracy rolników na finalny produkt konsumpcyjny.

Specjalność wychodzi naprzeciw trendom w produkcji żywności zachodzącym w naszym kraju. Rolnicy sami stają się przetwórcami produkowanych przez siebie płodów rolnych. Powstające grupy producenckie, duże gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa rolne, przejmują funkcje przedsiębiorstw przetwórstwa żywności i same wytwarzają wyroby z mięsa i mleka, przetwarzają produkty pochodzenia roślinnego, produkują napoje w tym również i napoje alkoholowe.

Adresaci studiów
Adresatami studiów są osoby pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie technologie przetwórstwa żywności oraz maszyny i urządzenia, które tam są stosowane.

Treści kształcenia
W ramach studiów na specjalności Przetwórstwo rolno spożywcze studenci poznają zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów spożywczych oraz usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Uzyskują wiedzę o przemianach zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Nauczą się przeprowadzania fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności. Poznają metody utrwalania, bezpiecznej produkcji i toksykologicznej analizy produktów żywnościowych oraz uzyskują informacje dotyczące zasad eksploatacji i konstrukcji urządzeń przemysłu spożywczego.

Kwalifikacje zawodowe
Kończąc specjalność Przetwórstwo rolno spożywcze absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności zatrudniani są m.in. w:

 • w przemyśle rolno-spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • a także w administracji rządowej i samorządowej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Rolnictwo I st. Łowicz

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 3 360 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 280 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
14 700 zł 11 760 zł

Więcej informacji

 • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
 • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
 • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
 • rekrutacja@stsw.edu.pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie