Oferta edukacyjna

Psychologia

jednolite studia magisterskie

OPIS KIERUNKU

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

 

 

 

 

 

specjalności

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

Studenci wybierający tą specjalność zapoznają się z rolą, jaką pełni psycholog w placówce oświatowej. Uczą się diagnozować trudności występujące u dzieci i młodzieży szkolnej, a także rozpoznawać wybrane zaburzenia rozwojowe. Zdobywają umiejętności z zakresu udzielania pomocy. Poznają metody wspomagania rozwoju i pracy profilaktycznej, a także podstawowe techniki terapeutyczne, wykorzystywane w psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalność umożliwia też poznanie aspektów pracy z seniorem. Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    biologicznych podstaw psychicznego funkcjonowania człowieka uporządkowaną przez współczesną psychologię ewolucyjną i neurobiologię i neuropsychologię;
•    psychologii  poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju;
•    znaczenia psychologii  w procesie wspierania rozwoju oraz wychowania, nauczania, uczenia się w różnych środowiskach;
•    metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej);
•    zdrowia i zaburzeń psychicznych prezentowaną w rożnych modelach  psychopatologii ogólnej i szczegółowej, która znajduje szczególne zastosowanie w praktyce klinicznej, kryteriów rozróżnienia zdrowia od zaburzeń psychicznych i klasyfikacji;
•    poprawnej psychologicznej interpretacji wyników testowych w oparciu o teoretyczne badania empiryczne prowadzonych z ich użyciem;
•    interpretacji ilościowej i jakościowej wyników testowych;
•    metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    obserwowania, wyszukiwania, interpretowania i wyjaśniania sytuacji psychologicznych i zachowań z punktu widzenia normy i patologii z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji oraz metod badawczych;
•    pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sytuacji problemów wychowawczych, kryzysów rozwojowych, udzielania wsparcia i pomocy;
•    formułowania diagnozy psychologicznej;
•    diagnozy potencjałów rozwojowych z uwzględnieniem zasad etyki zawodu psychologa oraz obowiązujących norm prawnych;
•    interwencji psychologicznej posługując się metodami oddziaływania psychologicznego;
•    prowadzenia badań w oparciu o próby kliniczne i testy psychometryczne oraz stosowania wiedzy teoretycznej do interpretacji wyników;
•    opracowywania programów rozwijających umiejętności  ważne w funkcjonowaniu psychicznym człowieka i radzeniu sobie w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    odpowiedzialności za wykorzystywanie posiadanej wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych;
•    radzenia sobie ze stresem;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    pracy zespołowej i budowania współpracy;
•    otwartości na nowe doświadczenia;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako psychologa;
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    przedszkolach i zespołach przedszkolnych,
•    szkołach podstawowych,
•    ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,
•    firmach organizujących pomoc i edukację,
•    stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent może podjąć naukę na studiach podyplomowych. 

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•    Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 11 w Kielcach
•    Miejski Zespół Poradni  Psychologiczno –Pedagogicznych  w Kielcach
•    Poradnia  Psychologiczno –Pedagogiczna Pomocna Dłoń  w Kielcach


PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia na specjalności psychologia kliniczna pozwalają na zdobycie wiedzy, która łączy w sobie zagadnienia z obszaru zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia psychicznego. Studenci poznają zagadnienia problemowe związane z opisem i wyjaśnianiem zdrowych oraz zaburzonych form zachowania, przeżywania i funkcjonowania somatycznego. Zdobędą także kompetencje w zakresie diagnozy, pomocy i interwencji kryzysowej, oraz poznają podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie wybranych zagadnień psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, psychologii nerwic i zaburzeń osobowości, zapoznają studentów z problemami niepełnosprawności i jej psychologicznej rehabilitacji, psychologii uzależnień, oraz neuropsychologii klinicznej.  Specjalność przygotowuje studenta do pełnienia profesjonalnego wsparcia psychologicznego w zakresie różnych form pomocy psychologicznej, t. j.  promocja zdrowia, prewencja, interwencja w kryzysie, psychoterapia, poradnictwo i grupy samopomocowe.  

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pomagać ludziom z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych.  Kandydaci powinni wyróżniać się zdolnościami interpersonalnymi, które pozwolą na umiejętne  nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientami i pacjentami, oraz charakteryzować się wysokim poziomem empatii, umiejętności słuchania i uważności w stosunku do drugiego człowieka.

Absolwenci mogą pracować jako psychologowie we wszystkich placówkach służby zdrowia: szpitalach, hospicjach, centrach interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego, klinikach rehabilitacyjnych, poradniach i ośrodkach terapii uzależnień. Mogą także pełnić rolę terapeuty, coucha, konsultanta, czy doradcy w większości placówek społeczno-oświatowych, takich jak ośrodki dla osób bezdomnych, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, fundacje przeciwdziałające patologiom społecznym.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej. Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 800 zł 4 800 zł
12 rat - wysokość raty 400 zł 400 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie