Oferta edukacyjna

Pedagogika

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Propozycja studiów II stopnia na kierunku: Pedagogika kierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

 

Celem kształcenia na studiach II stopnia jest kreowanie u studentów aktywności poznawczej, umożliwienie zrozumienia specyfiki badań naukowych nad wychowawczo-edukacyjnymi problemami współczesności;  zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość, uświadomienie korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi  dla własnej praktyki zawodowej, samorozwoju,  dla dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów.

 

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku: Pedagogika rozwija refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą, skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Absolwent studiów będzie dysponował  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność  pedagogiczną. Będzie miał  umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno teoretycznych, jak i praktycznych problemów z zakresu wybranej specjalności.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować semestr lub rok studiów na w uczelniach zagranicznych. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pedagogiki i są przygotowania do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 

specjalności

LOGOPEDIA

Studia przygotowują  do  pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji. Autorski program studiów opracowany przez  zespół specjalistów pod kierunkiem  prof. zw. dra hab.  Z. Tarkowskiego obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych  z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest wszystkich, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej pragną pomagać dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy, osobom z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Praktyczny wymiar kształcenia

Poszerzysz swoją wiedzę  m.in. z zakresu: Click to collapse
•     właściwości języka polskiego,
•     procesu nabywania mowy przez dziecko,
•     medycznych  podstaw logopedii,
•     zaburzeń mowy i komunikacji językowej,
•    diagnozy logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej,
•    terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej.

Rozwiniesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    oceny  poziomu rozwoju mowy,
•    diagnozy logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej (osób
z dyslalią, jąkaniem, giełkotem, oligofazją, schizofazją, afazją, dyzartrią), 
•    diagnozy zaburzeń komunikacji językowej osób z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
•    terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej (osób z dyslalią, jąkaniem, giełkotem, oligofazją, schizofazją, afazją, dyzartrią,
•    diagnozy i terapii  surdologopedycznej osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
•    budowania autorytetu,
•    etyki zawodowej logopedy,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów możesz prowadzić działalność logopedyczną w placówkach, do pracy w których uzyskałeś uprawnienia po ukończeniu studiów licencjackich, np.:
•    placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych - także integracyjnych, w  placówkach kształcenia specjalnego), 
•    ośrodkach wczesnej interwencji,
•    domach pomocy społecznej, 
•    instytucjach profilaktyki społecznej.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń:
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Logopedia może kontynuować naukę w StSW na studiach podyplomowych: Logopedia, a następnie Neurologopedia.

Partnerzy w realizacji studiów:
•    Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna dłoń” w Kielcach,
•    Szkoła Specjalna nr 14 w Kielcach, 
•    Poradnia Neurologiczna „Synapsa”,
•    PS nr 4, PS nr 36.

INTERWENCJA KRYZYSOWA I MEDIACJE

Partner merytoryczny kierunku: Warszawska Grupa Mediatorów i Interwentów Kryzysowych

Absolwent studiów II stopnia w specjalności interwencja kryzysowa i mediacje zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i  umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie.

Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową. W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań.

 

Praktyczny wymiar kształcenia
Student uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną oraz nabędzie maksimum umiejętności praktycznych. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do wykonywania zadań zawodowych.

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    specyfiki kryzysów w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w obszarze pracy socjalnej,
•    psychologicznych oraz społecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w sytuacji konfliktu i kryzysu,
•    rodzajach i przebiegu kryzysów,
•    prawnych uwarunkowań pracy z rodziną i osoba w sytuacji kryzysu i konfliktu
•    strategii kryzysowych stosowanych w rodzinie i przez jednostkę,
•    zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów
•    mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia),
•    technik negocjacji i mediacji  i możliwości ich stosowania w zależności od typu sytuacji kryzysowej,
•    zasad komunikowania się w sytuacji kryzysowej,
•    profilaktyki antykryzysowej i zarządzania sytuacja kryzysową.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych,
•    negocjowania z trudnym partnerem w sytuacji kryzysowej, umiejętności unikania błędów komunikacyjnych, prowadzenie dialogu w sytuacjach mediacyjnych,
•    zarządzania sytuacją kryzysową oraz kształtowania polityki informacyjnej  w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością,
•    współdziałania w zespole.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
•    ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
•    ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu specjalności, docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pokrewnych dla rozumienia zjawisk społecznych oraz zachowań ludzkich,
•    jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i etyczny,
•    jest gotowy do komunikowania się i zaangażowanej współpracy z otoczeniem,
•    odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań praktycznych.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  

Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w:
•    szkołach i placówkach oświatowych,
•    placówkach wychowania pozaszkolnego,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    ośrodkach interwencji kryzysowej, 
•    policji, 
•    wydziałach zarządzania kryzysowego,  
•    organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową, 
•    specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
•    ośrodkach interwencji kryzysowej, 
•    punktach interwencji kryzysowej, 
•    punktach konsultacyjno-informacyjne, 
•    szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, 
•    świetlicach socjoterapeutycznych, 
•    poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
•    schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, 
•    gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  
•    zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
•    hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Przedmioty w ramach specjalności:
•    Psychologia kryzysu
•    Interwencja kryzysowa w oświacie
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnień.
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy seksualnej. 
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji cyberprzemocy.
•    Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci.
•    Wczesna interwencja kryzysowa.
•    Zarządzanie kryzysowe
•    Mediacje 
•    Negocjacje
•    Komunikacja w sytuacji kryzysowej 
•    Profilaktyka antykryzysowa
•    Elementy prawa
•    Etyka zawodowa.

W ramach realizacji specjalności studenci odbędą wizyty studyjne w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Interwencja kryzysowa z elementami mediacji może kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

RESOCJALIZACJA

Studia o tej specjalności przygotowują  kompleksowo studenta do specjalistycznej pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi i młodzieżą z pewnymi dysfunkcjami rozwojowymi, niedostosowanych społecznie oraz z dorosłymi, którzy wymagają opieki i terapii lub popadli w konflikt z prawem. W programie studiów duży nacisk kładzie się na wykształcenie specjalistów przygotowanych do projektowania i realizacji pracy profilaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w różnego rodzaju placówkach specjalistycznych.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do osób, które planują  swoją przyszłość zawodową zamierzają kreować w pracy z dziećmi młodzieżą i dorosłymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych.

Praktyczny wymiar kształcenia
Student zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    antropologii kulturowej; 
•    teorii dotyczących wychowania, pedagogiki prównawczej;
•    projektowania i prowadzenia badań społecznych;
•    rodzajów więzi społecznych i  rządzących nimi prawidłowościach;
•    procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach;
•    specjalistycznych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
•    specyfiki funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie;
•    metod resocjalizacji w środowisku otwartym;
•    konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych;
•    metodyki oddziaływań socjoterapeutycznych
•    postaw kryminologii, kryminalistyki, probacji;
•    zakresu i rodzaju działań kurateli sadowej,
•    funkcjonowania specjalistycznych placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych;
•    sposobów rozwiązywania konfliktów: technik mediacji, negocjacji perswazji.

Student rozwija i doskonali swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    dokonywania konstruktywnej diagnozy wychowawczo-resocjalizacyjnej;
•    projektowania zajęć i programów profilaktyczno-terapeutycznych;
•     wzbogacania metodycznego warsztatu pracy w zakresie oddziaływań socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych;
•    kierowania procesem wychowawczym, terapeutycznym w celu rozwijania potencjału wychowanka na bazie jego własnej aktywności;
•    specjalistycznej, terapeutycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
•    oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
•    pracy i współdziałania z instytucjami w  środowisku lokalnym;
•    rozwiązywania trudnych sytuacji w realizacji oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych;
•     metod specjalistycznej pracy indywidualnej i zespołowej;
•    zasad projektowania i realizacji zadań specjalistycznych: resocjalizacyjnych, terapeutycznych, mediacyjnych, socjoterapeutycznych.

Student doskonali kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    sposobów diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie, uzależnionych, skazanych;
•    analizowania działań  praktycznych dotyczących terapii i resocjalizacji osób;
•    rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów  z  wykorzystaniem specjalistycznych  metod i technik;
•    efektywnej pracy indywidualnej, zespołowej i budowania pozytywnych relacji współpracy;
•     analizy przyczyn powstawania różnych problemów społecznych, w tym uzależnień  oraz prognozowania oddziaływań terapeutycznych;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    konstruktywnego projektowania i realizacji autorskich programów specjalistycznych;
•    efektywnego funkcjonowania jako profesjonalisty.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów student może podjąć pracę w:
•    placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
•    szkołach, jako pedagog szkolny;
•    ośrodkach wychowawczych, socjalizacyjnych;
•    świetlicach środowiskowych, wychowawczych, socjoterapeutycznych;
•    sądach, jako kurator lub mediator sądowy;
•    zakładach poprawczych i schroniskach młodzieżowych;
•    aresztach śledczych i zakładach karnych;
•    stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką, opieką, wychowaniem, terapią i resocjalizacją.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów można odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Można również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych:
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – zdobywasz kwalifikacje oligofrenopedagogika;
•    Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zdobywa kwalifikacje do nauczania języka angielskiego; 
•    Mediacje i interwencja kryzysowa – zdobywa kwalifikacje mediatora oraz umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej;
•    Zarządzanie i organizacja oświaty – zdobywa kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych;
•    Coaching rozwojowy – zdobywa umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami przy wykorzystaniu metod coachingowych a jednocześnie rozwija swój osobisty potencjał.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów  tej specjalności Uczelnia współpracuje z  instytucjami i organizacjami z obszaru pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: 
•    Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Kielcach;
•    Sąd Rejonowy w Kielcach;
•    Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach;
•    Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z terenu woj. Świętokrzyskiego;
•    Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii,
•    Zakłady karne, areszty śledcze;
•    Policja;
•    Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;
•    Szkoły podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, licealne, technika, szkoły policealne.

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działania w ramach funkcjonujących metod terapii są istotnym kluczem warunkującym przyszły sukces edukacyjny każdego dziecka. 
Studia na tej specjalności dają uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), a także szczególne uzdolnienia. Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki, diagnozy i terapii trudności w uczeniu się. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą i są specjalistami w szerokim obszarze edukacyjnych trudności indywidualnego rozwoju.

Adresaci studiów
Specjalność jest adresowana absolwentów studiów I stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.  Studia dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczęszczającymi do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych, w których takie wsparcie jest udzielane.

Praktyczny wymiar kształcenia:
Absolwent specjalizacji: Diagnoza i terapia pedagogiczna uzyska kompetencje specjalizacyjne w zakresie:
•    określaniu przyczyn i przejawów zaburzeń rozwoju;
•    prowadzenia pedagogicznej działalności diagnostycznej i terapeutycznej np. konstruowania arkuszy obserwacyjnych,
•    prowadzenia obserwacji skategoryzowanej i nieskategoryzowanej,
•    prowadzenia terapii zbiorowej i indywidualnej
•    wykorzystaniu aktywnych metody w tym dramy, muzykoterapii, biblioterapii, itp. w terapii dziecka

Perspektywy zawodowe:
Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej” i jest przygotowany do rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przejawiającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych.
Absolwenci mogą również podejmować pracę w świetlicach szkolnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy i inne, świetlicach środowiskowych i świetlicach profilaktyczno-terapeutycznych, a także w licznych organizacjach pozarządowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczno-terapeutyczne.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami o charakterze kulturalnym i oświatowym.Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę II st. Kielce

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 4 200 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 8 400 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie