Oferta edukacyjna

Ekonomia

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Efektem procesu kształcenia są umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Efektem procesu kształcenia jest przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Studia przygotowują do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Organizacja studiów

Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł magistra.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

kontynuacja nauki 

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach podyplomowych. 

 

 

 

 

specjalności

RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWECelem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Treści kształcenia
W ramach studiów zostaną zrealizowane m.in. następujące przedmioty:

- rachunkowość zarządcza,
- rynek kapitałowy i finansowy,
- operacje bankowe,
- analiza finansowa,
- finanse behawioralne,
- nowoczesne rachunki kosztów,
- relacje inwestorskie.

Kwalifikacje zawodowe

 -   absolwent posiada wiedzę o złożonych, wysoko wyspecjalizowanych metodach i technikach analizy finansowej dla bieżących potrzeb zarządczych, optymalizacji strategii rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, złożonych instrumentów finansowych, jak również podejmowania działalności gospodarczej;
 -   ma pogłębioną wiedzę o instrumentach rachunkowości zarządczej, w tym o nowoczesnych rachunkach kosztów; zna istotę, modele i instytucjonalne wsparcie relacji inwestorskich jako instrumentu zarządzania strategicznego i rozwoju rynku finansowego; posiada podstawową wiedzę o motywach i zachowaniach ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych, jak również osób podejmujących decyzje w biznesie i w sektorze publicznym;
-   posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w:

-    zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
-    komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
-    komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
-    instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
-    publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
-    instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych,
-    biurach rachunkowych,
-    firmach konsultingowych i audytorskich,
-    firmach doradztwa finansowego,
-    kancelariach podatkowych.

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Celem kształcenia na specjalności Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w dziedzinie organizacji pracy przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Ugruntowanie tego rodzaju wiedzy jest niezbędne do tego, aby na globalnym rynku znaleźć odpowiednie formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystać takie instrumenty organizacyjno-finansowe, które wspierałyby rozwój tej działalności w świecie wzrastającej konkurencji.

Adresaci studiów

Specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na poziomie drugiego stopnia powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

Treści kształcenia
W ramach studiów zostaną zrealizowane m.in. następujące przedmioty:
•    międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•    badania operacyjne,
•    ekonomia integracji europejskiej,
•    rynki finansowe,
•    rachunkowość zarządcza,
•    budżetowanie inwestycji,
•    zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
•    controlling,
•    lokalizacje przedsiębiorstw,
•    społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw,
•    zarządzanie międzynarodowe.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:
•    wpływu warunków działania gospodarki w skali makro i mikro na skuteczność działania organizacji gospodarczej,
•    analizy wpływu uwarunkowań międzynarodowych i globalizacji na gospodarkę, rynek i postęp,
•    specjalistycznej analizy dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
•    zarządzania finansami organizacji i podczas realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przeprowadzania audytów,
•    efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    budowania przewagi konkurencyjnej i wprowadzania innowacyjnych zmian.

Perspektywa zawodowa
Absolwent tej specjalności będzie nie tylko przygotowany do prowadzenia własnego biznesu, ale także do podejmowania pracy w jednostkach gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto uzyskane umiejętności i kompetencje dają podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych.

 

GOSPODARKA I ADNIMISTRACJA PUBLICZNA

Celem studiów magisterskich na specjalności "gospodarka i administracja publiczna" jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.

Adresaci studiów
Oferta studiów skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę bądź zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych.

Treści kształcenia
Program specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: 
•    podstawy funkcjonowania gospodarki regionalnej; 
•    polityka społeczna i gospodarcza; 
•    ekonomika miast i regionów, systemy gospodarcze i ich ewolucje, gospodarka mieniem komunalnym; 
•    zarządzanie w organizacjach publicznych; 
•    analiza usług publicznych; 
•    prawo gospodarcze; 
•    postępowanie administracyjne, ekonomika integracji europejskiej.

Przyswojenie materiału z tego zakresu pozwala m.in. na osiągnięcie takich efektów kształcenia jak: 
•    zrozumienie mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych na szczeblu kraju i Unii Europejskiej; 
•    poznanie norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne funkcjonujące w gospodarce narodowej, 
•    posiadanie wiedzy o równowadze i nierównowadze gospodarczej, zmianach, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach ich wystąpienia.

Perspektywa zawodowa
Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w:
•    różnych instytucjach sektora publicznego, 
•    administracji rządowej, 
•    biurach obrotu nieruchomościami, 
•    urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych,
•    sektorze organizacji pozarządowej, 
•    firmach prywatnych w charakterze menadżera i specjalisty który zajmuję się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

 

HOTELARSTWO I TURYSTYKA

Celem kształcenia na studiach II stopnia, specjalność: hotelarstwo i turystyka jest nabycie: wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej i zachowaniu się podmiotów gospodarczych w warunkach silnej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej,  umiejętności organizowania i obsługi różnego rodzaju imprez turystycznych oraz świadczenia szerokiej gamy usług turystycznych oferowanych przez biura podróży i zakłady hotelarskie, wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw kierowania przedsiębiorstwem turystycznym.

Adresaci studiów
Studia dla osób przedsiębiorczych i aktywnych, ciekawych świata i lubiących podróżować. Teoretyczna wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest nie tylko podczas ćwiczeń i konwersatoriów, ale również podczas wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Treści kształcenia
W ramach studiów zostaną zrealizowane m.in. następujące przedmioty:
•    badania rynku turystycznego,
•    elementy prawa turystycznego UE,
•    finansowanie inwestycji w turystyce,
•    międzynarodowe organizacje turystyczne,
•    zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie,
•    transport w turystyce.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:
•    kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (reklama i promocja, zarządzanie, praca na recepcji, w restauracjach, barach, pubach itp.);
•    organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych;
•    zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej;
•    profesjonalnej obsługi klienta;
•    swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w następujących typach placówek:
•    biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, pensjonatach,
•    sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
•    własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe,

Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

Przykładowe miejsca pracy:
•    hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe;
•    firmy zajmujące się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych;
•    firmy organizujące kongresy i konferencje;
•    sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych;
•    firmy zajmujące się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę;
•    własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Ekonomię II st. w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 4 200 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 8 400 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie