Oferta edukacyjna

Zdrowie publiczne

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Koncepcja programu studiów, integrująca wiedzę z różnych dziedzin, umożliwia nie tylko wyjaśnianie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, ale także rozumienie zadań polityki zdrowia publicznego w zmieniających się warunkach kulturowych, technologicznych i ekologicznych.  

Studenci kierunku: Zdrowie publiczne mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Ekonomia lub Pedagogika. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

 

 

 

 

 

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Specjalność zapewniająca nabycie umiejętności i nawyków menedżerskich przygotowujących do pracy w zakładach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej w zespołach i działach zajmujących się organizacją usług zdrowotnych, zawieraniem kontraktów na świadczenie usług medycznych, w firmach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia a także w sekcjach i jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli odpowiedzialnych za opiekę i ochronę zdrowia.

Perspektywy zawodowe:
Studia pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne  przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach administracji samorządowej, instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia, w instytucjach samorządowych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz zakładach odnowy biologicznej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń:
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

Absolwenci tej specjalności przygotowywani są do diagnozy potrzeb zdrowotnych wybranych populacji. Rozszerzona wiedza z zakresu biostatystyki i epidemiologii pozwala na podjęcie pracy w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz działach metodyczno-organizacyjnych d/s statystyki oraz epidemiologii zakładów opieki zdrowotnej. 

Absolwenci otrzymują  rozszerzoną wiedzę w zakresie epidemiologii i higieny, posiadającego ogólną wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań i mechanizmów występowania zaburzeń stanu zdrowia, najważniejszych chorób i ich następstw, roli i zadań instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, a także przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie metod epidemiologicznych oraz wiedzy w zakresie szczegółowych działów epidemiologii i higieny.

Perspektywy zawodowe:
Studia pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne  przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach administracji samorządowej, instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia, w instytucjach samorządowych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz zakładach odnowy biologicznej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Zdrowie publiczne I st. Kielce

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 240 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 270 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 9 720 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie