Oferta edukacyjna

Psychologia I stopień

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

OPIS KIERUNKU

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Dla kogo?

Studia I stopnia są adresowane do kandydatów, których interesuje człowiek oraz psychologiczne podłoże jego zachowania. 

 

 

 

 

 

 Praktyczny wymiar kształcenia 

Student uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną oraz nabędzie maksimum umiejętności praktycznych. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do wykonywania zadań zawodowych.

Perspektywy zawodowe:

  • Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
  • przedszkolach i zespołach przedszkolnych,
  • szkołach podstawowych,
  • ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie,
  • firmach organizujących pomoc i edukację,
  • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:

W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  • Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 11 w Kielcach
  • Miejski Zespół Poradni  Psychologiczno –Pedagogicznych  w Kielcach
  • Poradnia  Psychologiczno –Pedagogiczna Pomocna Dłoń  w Kielcach

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie