Oferta edukacyjna

Pedagogika specjalna

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

 

"Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do swego miejsca w społeczeństwie…"
Maria Grzegorzewska

OPIS KIERUNKU

Pedagogika specjalna  koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

Oferta edukacyjna na kierunku Pedagogika specjalna skierowana jest do osób zainteresowanych wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją. Absolwent studiów po zrealizowaniu programu obejmującego dyscypliny z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, terapii oraz specjalizacji praktycznej będzie dysponował  wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych i społecznych   oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych osób z niepełnosprawnością  i niedostosowanych społecznie. Nabędzie umiejętności  w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi placówki i  rodzajowi niepełnosprawności oraz w zakresie stosowania metod stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych wychowanków.

Atuty kierunku
• Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób  z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
• Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
• Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
• Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach  i organizacjach.
• Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód

Ponadto, studenci kierunku: Pedagogika specjalna  mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Specjalność przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Specjalność przygotowuje również do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w różnym wieku (od dzieci w przedszkolnym do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako kompetentny nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy.

Adresaci studiów:
Oferta skierowana jest do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą  z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praktyczny wymiar kształcenia
Absolwent uzyska szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale przede wszystkim nabędzie  umiejętności praktyczne. Będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: 
• patologii rozwoju, zaburzeń w zachowaniu i zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego człowieka oraz  ich etiologii,
• diagnozowania pedagogicznego, w szczególności diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania oraz działań profilaktycznych, możliwości rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
• teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych nakierowanych w szczególności na osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych - niepełnosprawne, chore, niedostosowane społecznie,
• metodyki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
• planowania, projektowania oraz strategii konstruowania procesu kształcenia ogólnego i specjalnego oraz upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne, szczególnie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
• diagnozowania i projektowania działań pedagogicznych nakierowanych w szczególności na osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychospołecznego  funkcjonowania,
• diagnozy  potencjału ucznia,
• opracowania i dostosowania  realizowanych  działań edukacyjnych terapeutycznych, socjalizacyjnych  potrzeb i możliwości ucznia z uwzględnieniem deficytów rozwojowych i/lub funkcjonalnych,
• oceny przydatność i adekwatności  typowych metod, procedur  i praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, w tym: rewalidacyjnych, terapeutycznych,  socjalizacyjnych,
• rozwiązywania problemów etycznych pojawiających się w działalności praktycznej nauczyciela, pedagoga specjalnego, terapeuty.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
• skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
• radzenia sobie ze stresem,
• pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
• etyki zawodowej,
• doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
• efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę: 
•    na  stanowisku nauczyciela szkołach specjalnych,
•    na stanowisku nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych,
•    jako  pedagog – terapeuta w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy,
•    jako nauczyciel wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia, Resocjalizacja.

Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW:
•    Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
•    Logopedia, 
•    Coaching rozwojowy.

Partnerzy w realizacji studiów:
•    Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna dłoń” w Kielcach,
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach, ul. Szkolna 29,
•    Poradnia Neurologiczna „Synapsa”,
•    PS nr 4, PS nr 36.

SURDOPEDAGOGIKA. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

...

LOGOPEDIA

Studia przygotowują w pełni  do  pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji  oraz do działań z zakresu profilaktyki logopedycznej  i wczesnej interwencji na poziomie poradnictwa ogólnego. Autorski program studiów opracowany przez zespół specjalistów pod kierunkiem  prof. dra hab. Z. Tarkowskiego obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest wszystkich, którzy są zainteresowani właściwościami języka mówionego, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej pragną pomagać dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy, osobom z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Praktyczny wymiar kształcenia 

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: 

 • fonetyki i fonologii języka polskiego,
 • fonetyki artykulacyjnej,
 • anatomii, fizjologii i patologii aparatu mowy, 
 • kształtowania się mowy dziecka,
 • teorii zaburzeń mowy,
 • jednostek zaburzeń mowy, języka i komunikacji,
 • metodyki pracy diagnostyczno-terapeutycznej  z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji,
 • pracy profilaktycznej i dynamizującej rozwój mowy dziecka,
 • doradztwa logopedycznego oraz wczesnej interwencji logopedycznej.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. z zakresu:

 • diagnozy poziomu rozwoju mowy,
 • diagnozy:  dyslalii, jąkania, giełkotu, oligofazji, schizofazji, SLI, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
 • diagnozy zaburzeń komunikacji językowej o osób z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • diagnozy surdologopedycznej,
 • stymulacji rozwoju mowy,
 • terapii logopedycznej: dyslalii, jąkania, oligofazji, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
 • terapii surdologopedycznej,
 • prowadzenia dokumentacji logopedycznej,
 • sporządzania opinii logopedycznej.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie: 

 • skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
 • rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
 • budowania autorytetu,
 • etyki zawodowej logopedy,
 • doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe: 
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych - także integracyjnych, w  placówkach kształcenia specjalnego), ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, instytucjach profilaktyki społecznej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Logopedia może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich na tej samej specjalności. Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW.

Partnerzy w realizacji studiów:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna dłoń” w Kielcach,
 • Szkoła Specjalna nr 14 w Kielcach, 
 • Poradnia Neurologiczna „Synapsa”,
 • PS nr 4, PS nr 36.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę specjalną I st. w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 360 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 280 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 080 zł

Więcej informacji

 • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
 • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
 • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
 • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie