Oferta edukacyjna

Pedagogika jenolite studia magisterskie

5-letnie studia jednolite magisterskie

 

 

 

specjalności

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNARealizacja współczesnych założeń koncepcji kształcenia wymaga rezygnacji z przedmiotowego systemu nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wymaga to zintegrowanej strategii edukowania studentów na specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz wyposażenia ich w nowe umiejętności niezbędne do pracy współczesnego nauczyciela.

Studia przygotowują zarówno teoretycznie jak i metodycznie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska dziecka oraz do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Adresaci studiów
Specjalność ta adresowana jest do tych wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    merytoryczną i praktyczną dotyczącą przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć zintegrowanych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•     istotnych elementów warsztatu pedagogicznego nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego;
•    podstaw teoretycznych oraz praktycznych wychowania przedszkolnego i edukacji zintegrowanej;
•    formułowania celów działania edukacyjnego;
•    stosowania metod aktywizujących;
•    podstaw opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych;
•    procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz metod diagnozowania pedagogicznego;
•    nowatorstwa pedagogicznego oraz aktualnych zmian w systemie oświaty;
•    specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
•    rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
•    rodzajów więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach;
•    metodyki pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i na I etapie kształcenia
•    procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach;
•    teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania;
•    projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;
•    metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
•    diagnozy potencjału ucznia;
•    metod prowadzenia procesu edukacyjnego w sposób dopasowany do potrzeb i możliwości ucznia w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•    wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•    kierowania procesem dydaktycznym w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej w kierunku rozwijania potencjału ucznia na bazie jego własnej aktywności;
•    oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•    animowania pracy i wspierania rozwoju uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•    pracy i współdziałania z całym środowiskiem  szkolnym: uczniowie, rodzice, nauczyciele;
•    rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy pedagogicznej;
•    pracy zarówno z pojedynczym uczniem, jak i z całym zespołem klasowym;
•    kreowania klimatu pracy  z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym opartego na współpracy;
•    tworzenia i wprowadzania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w pracy z uczniami w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
•    coachingu, tutoringu i mentoringu w pracy pedagoga;

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych;
•    radzenia sobie ze stresem;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    pracy zespołowej i budowania współpracy;
•    budowania autorytetu;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga;
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    przedszkolach i zespołach przedszkolnych
•    oddziałach przedszkolnych (tzw. klasach zerowych)
•    klasach I-III szkoły podstawowej (kształcenie zintegrowane)
•     nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej
•    firmach organizujących wolny czas dla dzieci i naukę języka angielskiego
•    stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na tej samej specjalności. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę - 5 lat w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
     
12 rat - wysokość raty 500 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
30 000 zł 21 000 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie