Oferta edukacyjna

Kulturoznawstwo

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

OPIS KIERUNKU

Kulturoznawstwo to studia silnie osadzone we współczesności, świadome dynamicznych zmian – lokalnych i globalnych – zachodzących w ponowoczesnym świecie. Kierunek zaznajamia studentów z kulturą współczesną, zasadami nowoczesnej promocji, reklamy, marketingu, sposobami zarządzania projektami i programami w sferze kultury oraz rozwija umiejętności aktywnego organizowania wydarzeń (wystaw, pokazów, koncertów, festiwali, eventów). Kompetencje interkulturowe i lingwistyczne stanowią zaś nie tylko podstawę humanistycznego wykształcenia, lecz także nieodłączny atrybut w świecie biznesu

Program kształcenia składa się z bloku przedmiotów teoretycznych (m.in. teoria i filozofia kultury, estetyka), historycznych (historia kultury i literatury, historia sztuk plastycznych, muzyki, teatru i filmu), a także zajęć, które kształcą umiejętności związane z upowszechnianiem i animacją kultury (zagadnienia prawne, kwestie diagnostyki potrzeb społecznych, organizacja imprez itd.). Tak skonstruowany program stwarza możliwość spojrzenia na kulturę z perspektywy różnych nauk – humanistycznych i społecznych (antropologia i socjologia kultury), a także ukazuje wagę komunikacyjnych i estetycznych aspektów kultury (wiedza o mediach, filmie, teatrze, muzyce i sztukach wizualnych).

atuty KIERUNKU

•    wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca szeroko rozumianej kultury, 
•    program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą,
•    praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz dające perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach,
•    student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.
Ponadto, studenci tego kierunku  mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy StSW z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze warto łączyć z nauką języka obcego.

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

Kształcenie na specjalności Reklama i Public Relations ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania pracy specjalisty ds. reklamy i public relations zarówno w sferze publicznej, komercyjnej, jak i w instytucjach kultury. Program kształcenia obejmuje zajęcia o charakterze warsztatowym, podczas których studenci  poznają poszczególne obszary praktycznego realizowania działań z  zakresu reklamy i public relations, w tym m.in. zarządzania sytuacją kryzysową, budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych, organizacji konferencji prasowych. Poznają także specyfikę funkcjonowania public relations w sferze publicznej (administracja publiczna – rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) i komercyjnej (korporacje, podmioty gospodarcze).

Studia pozwolą ponadto zapoznać się z narzędziami i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie i PR, funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i własności intelektualnej. Słuchacze poznają również zasady obowiązujące w strategiach komunikacyjnych w reklamie i PR, nabywając jednocześnie umiejętności ich praktycznego zastosowania. To wszystko ma umożliwić absolwentom pracę  w charakterze specjalistów od komunikacji marketingowej, zwłaszcza w sferze reklamy i PR, we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach. 

Adresaci studiów:

Kierunek adresowany jest do osób, które pragną podnieść kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej i poszukują narzędzi pozwalających opisywać i oceniać kierunki lokalnych i globalnych przemian.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: 
•    najnowocześniejszych technik marketingu, 
•    reklamy i public relations, 
•    psychologii, 
•    badań rynkowych,
•    mediów.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    przygotowywania, przeprowadzania, analizy i opracowywania badań marketingowych i opinii publicznej,
•    analizy danych i pisania raportów,
•    obsługi programów statystycznych,
•    stosowania narzędzi związanych z Public Relations,
•    znajomość rynku mediów,
•    umiejętność planowania kampanii reklamowych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zatrudnienia:
•    agencje reklamowe,
•    agencje marketingowe,
•    agencje PR,
•    portale internetowe,
•    działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych,
•    social media, telewizja, prasa, radio.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Reklama i public relations może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich. Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW. 

KULTURA I WIZERUNEK REGIONU

Kierunek adresowany jest do osób, które pragną podnieść kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej i poszukują narzędzi pozwalających opisywać i oceniać kierunki lokalnych i globalnych przemian.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: Click to collapse
•    najnowocześniejszych technik marketingu, 
•    reklamy i public relations, 
•    psychologii, 
•    badań rynkowych,
•    mediów.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    przygotowywania, przeprowadzania, analizy i opracowywania badań marketingowych i opinii publicznej,
•    analizy danych i pisania raportów,
•    obsługi programów statystycznych,
•    stosowania narzędzi związanych z Public Relations,
•    znajomość rynku mediów,
•    umiejętność planowania kampanii reklamowych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich obszarach i instytucjach jak:
•    media opiniotwórcze, 
•    muzea, 
•    galerie, 
•    domy aukcyjne, 
•    instytuty filmowe, teatralne, literackie, 
•    fundacje i stowarzyszenia kulturalne lokalne, krajowe i międzynarodowe, 
•    rynek wydawniczy, 
•    serwisy internetowe, 
•    administracja publiczna i instytucje samorządowe, 
•    struktury Unii Europejskiej oraz agendy międzynarodowe z obszaru kultury.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Kultura i wizerunek regionu może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich. Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Kulturoznawstwo I st. Kielce

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 840 zł 3 240 zł
12 rat - wysokość raty 320 zł 270 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
11 520 zł 9 720 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie