Oferta edukacyjna

Filologia

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

OPIS KIERUNKU

Chyba nikt nie wyobraża sobie dzisiaj kariery zawodowej bez znajomości języków obcych. Jeśli chcesz poznać gruntownie język rosyjski lub hiszpański, rozpocznij studia na kierunku Filologia. Podczas studiów uzyskasz gruntowną wiedzę z literatury, kultury i historii wybranego obszaru językowego oraz poznasz dobrze także drugi język obcy. Studia I stopnia kształcą filologów-praktyków (tłumaczy, nauczycieli, specjalistów od komunikacji) oraz przygotowują do studiów II stopnia. W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe na jednej z oferowanych specjalności. Ponadto, będziesz miał możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy StSW z partnerami zagranicznymi możesz je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, na Ukrainie, Litwie i innych miejscach na świecie.

 

 

specjalności

Na 3 roku wybierasz specjalność.

FILOLOGIA HISZPAŃSKA. JĘZYK HISZPAŃSKI W BIZNESIE I TURYSTYCE Z UPRAWNIENIAMI DO NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo, kino. Przygotowują do wielu zawodów, w których niezbędny jest nie tylko język hiszpański, lecz także rozumienie latynoskiej mentalności.

Ciekawostka*
Czy wiesz, że nazwiska Hiszpanów nie należą do najkrótszych? Słynny malarz Pablo Picasso tak naprawdę nazywał się Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santisma Trnidad Ruiz Picasso! Jakie inne ciekawostki kryje w sobie język hiszpański? Zostań studentem filologii hiszpańskiej, a poznasz ten drugi po języku angielskim najbardziej powszechny język na świecie. Posługuje się nim blisko 500 mln ludzi!

Adresaci studiów:
Studia skierowane  są dla osób:
•    które chcą opanować współczesny język hiszpański, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu oraz zdobyć ogólną wiedzę z zakresu kultury i literatury hiszpańskiej, 
•    zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze tłumacza w zakresie hiszpańskiego języka biznesu, 
•    zamierzających podjąć pracę w instytucjach mających kontakty biznesowe, turystyczne czy kulturalne z firmami lub instytucjami z krajów hiszpańskojęzycznych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu:
•    języka hiszpańskiego,
•    teoretycznych podstaw przekładu różnego typu tekstów,
•    realiów społeczno-gospodarczych krajów hiszpańskojęzycznych, 
•    kultury hiszpańskiej,
•    podstaw komunikowania się z partnerem zachodnim, 
•    komunikacji międzykulturowej.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    posługiwania się językiem hiszpańskim, szczególnie - hiszpańskim językiem  biznesu,
•    przekładu polsko-hiszpańskiego ustnego i pisemnego,
•    przekładu  hiszpańsko-polskiego ustnego i pisemnego,

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej,
•    etyki zawodowej,
•    budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów daje absolwentom realne szanse na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia w:
•    szeroko rozumianej sferze biznesu – w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży produkcji, handlu i usług utrzymujących kontakty biznesowe z krajami hiszpańskojęzycznymi; 
•    w turystyce i hotelarstwie; 
•    w instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych); 
•    organizacjach pozarządowych współpracujących z krajami hiszpańskojęzycznymi;
•    daje także możliwość wykonywania obowiązków urzędniczych i organizacyjnych w polskich ambasadach i przedstawicielstwach w krajach hiszpańskojęzycznych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną m.in. w Hiszpanii, Irlandii czy Portugalii. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Filologia hiszpańska. Język hiszpański w biznesie i turystyce może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich m.in. na specjalności Hotelarstwo i turystyka.

Studia w międzynarodowym środowisku
Międzynarodowe środowisko w StSW tworzą studenci z zagranicy. Codzienny kontakt z nimi pozwala polskim studentom doskonalić praktyczne kompetencje językowe.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Filologię I st. w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 840 zł 3 240 zł
12 rat - wysokość raty 320 zł 270 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
11 520 zł 9 720 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie