Oferta edukacyjna

INTERWENCJA KRYZYSOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI

Głównym celem kształcenia na studiach  podyplomowych Interwencja kryzysowa z elementami mediacji jest: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się wsparciem rodziny w sytuacji konfliktu i przemocy, przygotowanie do kontaktu pomocowego w relacjach z osobami doświadczającymi przemocy, zdobycie kompetencji mediacyjnych w sytuacjach konfliktu.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 205 godzin. 

 

Rejestracja online
 • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),
  nauczyciele i pedagodzy,
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji,
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,
 • kuratorzy sądowi,
 • policjanci,
 • pracownicy ochrony zdrowia,
 • członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i   grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania 

i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie. Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową. 

W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań. Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. 

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową. 

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w: specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, punktach interwencji kryzysowej, punktach konsultacyjno-informacyjne, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów z dziedziny interwencji kryzysowej i mediacji gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów.

Istnieje możliwość odbycia wizyty studyjnej w Dublinie i wymiany dobrych praktyk z osobami zarządzającymi placówkami oświaty w Irlandii (wizyta zostanie zorganizowana przy wyrażonej chęci 80% słuchaczy studiów podyplomowych).

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów 

i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Przedmiot

1.      Osoba/instytucja w stresie/ kryzysie

2.      Rodzaje i przebieg kryzysów

3.      Strategie radzenia sobie w kryzysie.

4.      Umiejętności komunikacyjne interwenta, zasoby klienta

5.      Prawne aspekty interwencji kryzysowej

6.      Pomoc przedmedyczna

7.      Kryzys jako szansa na rozwój

8.      Typowe strategie stosowane w sytuacji kryzysowej rodzinie

9.      Sytuacje krytyczne w rodzinie

10.  Rodzaje pomocy rodzinie

11.  Rodzina w świetle prawa

12.  Polityka społeczna a kryzys w rodzinie

13.  Rodzaje kryzysów w szkole/placówce

14.  Budowanie strategii pomocy w sytuacji kryzysowej w szkole/placówce

15.  Praca z osobą/zespołem uczniów, nauczycieli, rodziców

16.  Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej

17.  Trening mediacyjny

18.  Seminarium dyplomowe/projekt

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

LOGOPEDIA

Studia podyplomowe z zakresu logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej są prowadzone od roku akademickiego 2004/05. 

Cele kształcenia:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. 

 

Rejestracja online

Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie zdrowia. Akty prawne, które dotyczą tej kwestii to: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego. Absolwent może założyć również własny gabinet logopedyczny. Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
 • terapii logopedycznej, 
 • wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy, 
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych, 
 • metodyki  pracy logopedy, 
 • organizacji warsztatu, doboru  pomocy i sprzętu wspierającego mowę, 
 • zasad pracy z osobami po udarach, wylewach, z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji i pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami np. zespołem Downa

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji. Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Autorski program studiów, opracowany przez prof. dr. hab. Zbigniewa Tarkowskiego, obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia. 

Składa się z czterech bloków programowych:

•    językoznawcze podstawy logopedii, 

•    psychopedagogiczne podstawy logopedii, 

•    medyczne podstawy logopedii, 

•    teoria i praktyka logopedyczna. 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych

Dysponowanie aktualną wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii umożliwi:

•    rozwój zawodowy osób zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem publicznym,

•    uzyskanie pożądanych w procesie rekrutacji kwalifikacji osobom planującym podjęcie pracy w służbach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobotnio – niedzielnym). Studia trwają 4 semestry – 700 godzin. 

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

MEDIACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

Główne cele kształcenia na studiach podyplomowych to: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych w społecznościach lokalnych; przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora; rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony.

Rejestracja online

Głównymi adresatami studiów są:

• absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja);
• pracownicy instytucji samorządowych i radnych;
• pracownicy służb mundurowych;
• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji. 

 

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia konsultacji społecznych oraz mediacji m.in. w sytuacji konfliktów lokalnych. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny konfliktu, zasad konsultacji społecznych, mediacji, a także innych form postępowania w sytuacji konfliktowej.

Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje niezbędne do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącego stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora. 

Dzięki współpracy przy realizacji studiów ekspertów i praktyków z dziedziny alternatywnych form rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia konsultacji społecznych gwarantujemy najwyższą jakość oraz praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń, warsztatów i symulacji.

Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Czas trwania studiów:  
Studia trwają 2 semestry – 230 godzin. 

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

•    zasady prowadzenia konsultacji społecznych;

•    budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej;

•    współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych;

•    psychologia konfliktu;

•    komunikacja interpersonalna;

•    negocjacje: metoda i proces;

•    trening mediacyjny;

•    podstawy prawne mediacji;

•    arbitraż i sądy polubowne;

•    konstruowanie ugód;

•    symulacje mediacji.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI I TWÓRCZA PEDAGOGIKA

Studia podyplomowe Pedagogika twórczości i twórcza pedagogika przygotowują uczestników w zakresie samodzielnego projektowania oraz prowadzenia ćwiczeń, treningów,  warsztatów twórczości i innych form działań dydaktycznych stymulujących dyspozycje twórcze uczniów. Zasadnicze skierowanie pedagogiki twórczości wyraża się dążeniem do wychowania jednostek zdolnych do podejmowania i realizowania działań twórczych. 

W pedagogice twórczości rozwija się i umacnia tendencja do świadomego przedsiębrania działań nastawionych na kształtowanie tych dyspozycji ludzkich, które są pomocne w urzeczywistnianiu twórczości nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale w wymiarze powszechnym. Pedagogika twórczości dąży do tego, by każdy wychowanek odkrył w sobie zdolności do osiągnięć twórczych, wydobył z siebie cechy sprzyjające twórczości w trakcie wszechstronnego i harmonijnego własnego rozwoju.

Jednocześnie, poprzez kształtowanie, rozwijanie i wzmacnianie cech osoby twórczej, jej umiejętności twórczych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych dochodzi do kształcenia nauczycieli i prowadzących przedsięwzięcia twórcze w ich przymiotach twórczych. 

Rejestracja online

Studia podyplomowe skierowane są do: 

 • absolwentów szkół wyższych pragnących podjąć pracę w sektorze edukacyjnym,
 • edukatorów i animatorów zatrudnionych w placówkach oświatowych (domy kultury, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, przedszkola),
 • trenerzy warsztatów twórczych,
 • nauczycieli pragnący wzbogacić swoje kwalifikacje o umiejętności twórcze. 

Odbiorcami mogą być także:

 • rodzice wspierający rozwój swoich dzieci,
 • wszyscy zainteresowani rozwojem własnych umiejętności twórczych, zapewniających utrzymanie się z pracy bądź dokonywanie płynnych zmian środowiska pracy i zawodów.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych teoretyków i praktyków z dziedziny pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów. Istnieje możliwość opracowania książki internetowej zawierającej najcenniejsze i oryginalne oferty edukacyjne stymulujące dyspozycje twórcze uczniów i innowacyjne przedsięwzięcia dydaktyczne. 

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych teoretyków i praktyków z dziedziny pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów. Istnieje możliwość opracowania książki internetowej zawierającej najcenniejsze iDo współpracy przy realizacji zajęć zaprosiliśmy ekspertów w dziedzinie pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności. Zajęcia realizowane będą m.in. przez:

Joannę Telus – dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, certyfikowany mediator i doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych. Współpracowała z samorządami, placówkami oświatowymi a także korporacjami w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz wdrażania systemów komunikacji wewnętrznej i  budowania zespołów. Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej.  

Ewę Jakubiak-Zapalska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Zainteresowana umiejętnościami psychospołecznymi i kompetencjami nauczyciela, funkcjonowaniem dziecka zdolnego w środowisku szkolnym, działalnością placówek oświatowych w zakresie stymulacji dyspozycji twórczych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, adiunkt.

Małgorzatę Franc – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Zainteresowana głównie pedagogiką twórczości, heurystyką i wychowaniem estetycznym. Autorka wielu programów, artykułów, zeszytów metodycznych i publikacji zwartych, w tym: Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę (2009), Warsztaty samodoskonalenia (2009), Postawa twórcza (2011), Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego (2012), Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości (2013). Autorka Treningu Myślenia Twórczego, techniki dostrzegania problemów T3/ZOOM oraz wielu warsztatów interdyscyplinarnych. Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

 

Przedmiot

Liczba godzin

Podstawy twórczości (zagadnienia wstępne)

15

Teorie twórczości (psychologia twórczości

30

Społeczno-kulturowe uwarunkowania twórczości

15

Diagnozowanie zdolności i postaw twórczych

15

Twórczość dzieci i młodzieży

15

Programy wychowania do twórczości

10

Dydaktyka twórczości

30

Metody badań pedagogiki twórczości

15

Innowacja pedagogiczna

15

Prawne aspekty edukacji twórczej

15

Technologie informatyczne w edukacji do twórczości

15

Projektowanie twórczych działań edukacyjnych

15

Seminarium dyplomowe

15

Łącznie

220

Studia trwają 2 semestry – 220 godz. 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Koordynator kierunku: dr Małgorzata Franc

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona 1 | 2 | 3 | 4   Następna

Strona korzysta z plików cookie