Oferta edukacyjna

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM I BEZPIECZEŃSTWEM IMPREZ MASOWYCH

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego/porządku publicznego oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2011 roku, Dz. U. z 2011 r. Nr 183, poz. 1087.

Rejestracja online

Studia są przeznaczone zarówno dla osób już pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tych, którzy zamierzają związać się zawodowo z tą branżą, a w szczególności dla:

•    przyszłych i obecnych specjalistów, chcących zdobyć, odświeżyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje,

•    pracodawców i menedżerów rozumiejących wagę BHP w ich organizacji,

•    przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców, zajmujących się działalnością BHP,

•    wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP.

Studia w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania powypadkowego procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dydaktyki szkoleń.

Studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do:

•    stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,

•    szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,

•    zarządzania ryzykiem zawodowym,

•    współpracy z organami nadzoru,

•    sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,

•    współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

•    prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona   1 | 2

Strona korzysta z plików cookie