Oferta edukacyjna

Pedagogika specjalna

3-letnie studia I stopnia w trybie niestacjonarnym

 

"Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do swego miejsca w społeczeństwie…"
Maria Grzegorzewska

OPIS KIERUNKU

Pedagogika specjalna  koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

Oferta edukacyjna na kierunku Pedagogika specjalna skierowana jest do osób zainteresowanych wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją. Absolwent studiów po zrealizowaniu programu obejmującego dyscypliny z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, terapii oraz specjalizacji praktycznej będzie dysponował  wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych i społecznych   oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych osób z niepełnosprawnością  i niedostosowanych społecznie. Nabędzie umiejętności  w zakresie wybranej specjalności odpowiadającej typowi placówki i  rodzajowi niepełnosprawności oraz w zakresie stosowania metod stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych wychowanków.

Atuty kierunku
• Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób  z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
• Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
• Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
• Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach  i organizacjach.
• Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód

Ponadto, studenci kierunku: Pedagogika specjalna  mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie