Oferta edukacyjna

Finanse i Rachunkowość

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Proces kształcenia uwzględnia rozumienie występowania zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz konieczność zarządzania nim. Absolwent potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest  przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

specjalności

FINANSE PUBLICZNE

Specjalność Finanse publiczne dedykowana jest osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych oraz doskonalić swoje umiejętności jako pracownicy administracji publicznej. Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych mają przygotować absolwentów do roli pracowników średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych oraz stanowić bazę do dalszego awansu zawodowego w tych instytucjach. 

Studenci w trakcie przygotowywania magisterium zostaną przygotowani do samodzielnej pracy urzędnika administracji publicznej z uwzględnieniem nowoczesnej nauki i wiedzy o finansach unii europejskiej, państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także warunków współpracy administracji publicznej z praktyką gospodarczą.

Proponowane przedmioty specjalnościowe wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez jednostki administracji publicznej zarówno w zakresie kształcenia specjalistycznych kadr administracji, jak również osób w przyszłości współpracujących z nią. Aktywne formy dydaktyczne realizowane w trakcie zajęć mają przyczynić się do wyposażenia studentów w umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz prawidłowego realizowania zadań stawianych urzędnikom administracji publicznej w przyszłości. Jednocześnie mają one zwiększyć świadomość studentów dotyczącą współczesnych zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz aktualnej roli i zadań administracji publicznej w Polsce.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do osób pragnących podjąć pracę jako pracownik średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach menedżerskich i do współtworzenia instytucji publicznych w obszarze działalności finansowej lub do współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
•    procesów i zasad zachodzących w stosunkach finansowych gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych występujących w finansach publicznych,
•    zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz aktualnej roli i zadań administracji publicznej w Polsce,
•    audytu finansów publicznych,
•    rozumienia pojęć i języka rachunkowości.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    samodzielnego rozwiązywania problemów,
•    prawidłowego realizowania zadań stawianych urzędnikom administracji publicznej,
•    samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu finansowego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w ramach finansów publicznych,
•    podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji bieżących i perspektywicznych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    pracy zespołowej i współpracy w innymi,
•    radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,
•    inteligencji emocjonalnej,
•    budowania autorytetu specjalisty w swojej dziedzinie,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania otwartości na nowa wiedzę,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    biurach doradczych,
•    organach skarbowych,
•    administracji krajowej i samorządowej,
•    korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w biurach doradczych, jednostkach administracji samorządowej. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Rachunkowość i rewizja gospodarcza może kontynuować naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy biurami rachunkowymi i jednostkami samorządowymi.

RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA GOSPODARCZA

Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja gospodarcza, zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji gospodarczej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny).

W programie kształcenia ujęto zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprojektowano w procesie kształcenia również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwach i przez biegłych rewidentów.

Absolwenci tej specjalności dysponować będą niezbędną szeroką wiedzą finansową a także ekonomiczną i prawną, potrzebną do identyfikowania i analizowania procesów w podmiocie gospodarczym oraz w jego otoczeniu. Zyskują szerokie umiejętności, począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizy prospektywnej, stanowiącej bazę dla podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. W warunkach konieczności uaktywnienia funkcji zarządzania w jednostce gospodarczej, wobec wyzwań gospodarczych i społecznych, program tej specjalności umożliwia także rozwój talentu przedsiębiorczości przyszłych pracowników, jako specyficznego zasobu ekonomicznego.

Adresaci studiów
Specjalność kierowana jest do osób chcących podjąć pracę na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych, analityka w biurach doradczych i firmach audytorskich. Absolwenci tej specjalności są też chętnie zatrudniani w organach skarbowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Dzięki holistycznemu profilowi specjalności, absolwenci będą również gotowi do podjęcia współpracy z audytorem lub biegłym rewidentem.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 
•    ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
•    rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji budżetowanych netto, agencji wykonawczych,  instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych, 
•    rachunkowości finansowej, zarządczej i rewizji gospodarczej w odniesieniu do różnych branż,
•    prawnych uwarunkowań funkcjonowania spółek oraz zarządzania jednostką gospodarczą, w tym problematyką handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej,
•    audytu podmiotów sektora  finansów publicznych,
•    rozumienia pojęć i języka rachunkowości i rewizji gospodarczej.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    obserwacji, pomiaru, dokumentowania i tworzenia informacji na temat badanych sprawozdań finansowych, jako produktu rachunkowości,
•    identyfikacji nieprawidłowości w obszarze zarządzania finansami, 
•    odróżniania wiarygodnych informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdania finansowego,
•    podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji bieżących i perspektywicznych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    pracy zespołowej i współpracy w innymi uczestnikami procesów rewizyjnych,
•    radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,
•    inteligencji emocjonalnej,
•    budowania autorytetu specjalisty w swojej dziedzinie,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania otwartości na nową wiedzę,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    biurach doradczych i firmach audytorskich,
•    organach skarbowych,
•    administracji krajowej i samorządowej,
•    korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w biurach doradczych i firmach audytorskich, jednostkach administracji samorządowej. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Rachunkowość i rewizja gospodarcza może kontynuować naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy biurami rachunkowymi i jednostkami samorządowymi.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Finanse i rachunkowość II st. Bochnia

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 4 200 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 8 400 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Wydziału w Bochni
  • ul. Trudna 1
  • tel. 14 611 95 30, 41 345 85 88
  • rekrutacja@stsw.edu..pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie