Oferta edukacyjna

Marketing i biznes elektroniczny

3-letnie studia I stopnia

Opis kierunku

Dynamiczny wzrost wykorzystania Internetu w biznesie wynika z jego istotnych cech, takich jak: brak ograniczeń biurokratycznych, możliwość międzynarodowej współpracy specjalistów, światowy zasięg oraz elastyczność. Dzięki temu Internet jest poważnym narzędziem biznesowym firm, administracji i instytucji okołobiznesowych. Służącym do realizacji kupna i sprzedaży, wymiany informacji, rozliczeń́ finansowych, promocji, poszukiwania dostawców i pracowników. Jest narzędziem budowy przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności działania. Sprzedaż powiązana z działaniami marketingowymi jest nieodzownym składnikiem działań każdego przedsiębiorstwa, które chce zdobyć konsumentów i pozyskać ich lojalność. Każda organizacja musi skutecznie komunikować się i sprzedawać swoja ofertę w Internecie. Rośnie zapotrzebowanie na kadry potrafiące łączyć wiedzę i umiejętności zarządzania biznesem z kompetencjami z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii.

 

Efektem procesu kształcenia na tym kierunku są umiejętności wykorzystania wiedzy, metod i narzędzi analitycznych do efektywnych działań w Internecie i szeroko rozumianym biznesie elektronicznym.

 

Rynek oferuje absolwentom Marketingu i biznesu elektronicznego coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy i komórki przedsiębiorstw odpowiedzialne za marketing oraz sprzedaż produktów. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku oraz osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych, realizujące projekty w sieci, itp. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych wykorzystujących sieć Internetu zwracają uwagę także jednostki samorządowe i organizacje non profit. Kierunek: Marketing i biznes elektroniczny oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia maja profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zawodowe. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku: Marketing i biznes elektroniczny lub na kierunkach pokrewnych takich jak: Ekonomia, Zarzadzanie, Marketing, itp. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów zaplanowana jest praktyka zawodowa w rożnej wielkości firmach i instytucjach działających w różnych barażach, w zależności od zainteresowań i preferencji słuchaczy. Jest także możliwość uczestniczenia w programie Erasmus Plus i w ten sposób zdobycia doświadczenia poza granicami kraju.

 

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

MARKETING INTERNETOWY

Celem  kształcenia na specjalności jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej oraz poznanie zasad funkcjonowania rynku internetowego. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla marketingu internetowego oraz formułowanie strategii marketingowej firmy w środowisku wirtualnym.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego, prowadzenia badań w środowisku internetowym oraz analizy i badań Internetu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, organizacjach non profit, administracji na stanowiskach związanych z działalnością marketingowa z wykorzystaniem Internetu. Również do osób planujący prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług marketingowych w sieci.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • Zarządzania
 • Marketingu
 • Przedsiębiorczości i innowacji
 • Analizy modeli biznesowych
 • Programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie
 • Badania rynku
 • Socjologii mediów i reklamy
 • Zarządzania projektami w sieci
 • Projektowania i zarządzania stroną Internetową
 • Komunikacji w biznesie
 • Działania sklepów i witryn Internetowych

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania działań marketingowych w sieci
 • wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami
 • programowania kampanii marketingowych w Internecie
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami
 • budowaniu marki i działaniach PR w Internecie

Doskonalisz kompetencje społeczne m. in. w zakresie:

 • organizacji pracy zespołowej i wspierania współpracy
 • kształtowania cech lidera i budowania własnego autorytetu
 •  etyki zawodowej
 •  doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z efektywną komunikacją z ludźmi
 •  umiejętnego prezentowania własnych pomysłów

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 •  firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Zajmują stanowiska specjalistów w zakresie marketingu internetowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także Absolwentom zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

HANDEL ELEKTRONICZNY W SIECI

Celem  kształcenia na specjalności jest zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy z zakresu handlu elektronicznego, poznanie problematyki zarządzania sprzedażą na różnych rynkach. Przedmioty specjalnościowe takie jak: E-biznes oraz Programy komputerowe w e-biznesie, będą miały za zadanie pogłębienie wiedzy studentów w obszarze możliwości i wykorzystania tych programów w biznesie elektronicznym.Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla handlu internetowego oraz formułowania strategii budowania relacji środowisku wirtualnym.

Absolwenci specjalności będą posiadać podstawowe umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów sprzedażowych, a w szczególności z wykorzystaniem sieci Internetu. Pierwsza grupa umiejętności koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technik i technologii w handlu i w procesach obsługi klienta, a druga - to umiejętności służące nawiązywaniu efektywnych kontaktów z wykorzystaniem sieci i wykształcaniu długofalowych postaw lojalności wśród klientów. Równie ważną dla absolwenta będzie możliwość uzyskania kompetencji społecznych - pozytywnej motywacji do wzbogacania wiedzy i osiągania sukcesów, komunikowania własnych poglądów w pracy i w zespole. Wykształcaniu tych praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych będą służyły zajęcia z wykorzystaniem komputerów, studiów przypadków, symulacji procesów sprzedażowych i zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach i na stanowiskach związanych z handlem w Internecie oraz w innych organizacjach gdzie istotne jest budowanie efektywnych relacji z klientami w sieci. Również do osób planujący prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej  z wykorzystaniem Internetu.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • Zarządzania
 • Marketingu
 • Przedsiębiorczości i innowacji
 •  Analizy modeli biznesowych
 • Programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie
 •  E-biznesu
 • Zarządzania w e-biznesie
 • Zarządzania projektami w sieci
 •  Projektowania i zarządzania stroną Internetową
 • Komunikacji w e-biznesie
 • Działania sklepów i witryn Internetowych

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania handlu elektronicznego
 • wykorzystywania narzędzi Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami
 • budowania i zarządzania sklepami i witrynami internetowymi
 •  budowania kontaktów i lojalności z klientami
 •  bezpieczeństwa w gospodarce elektronicznej

Doskonalisz kompetencje społeczne m. in. w zakresie:

 •  organizacji pracy zespołowej i wspierania współpracy
 •  kształtowania cech lidera i budowania własnego autorytetu
 • etyki zawodowej
 •  doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z efektywną komunikacją z ludźmi, innowacyjności i przedsiębiorczości
 • umiejętnego prezentowania własnych pomysłów

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 •  firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Zajmują stanowiska specjalistów w zakresie handlu internetowego i kontaktów z klientami. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także Absolwentom zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dobre praktyki i wymian doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę zawodowa w rożnej wielkości firmach i instytucjach działających w różnych barażach, w zależności od zainteresowań i preferencji. Jest także możliwość uczestniczenia w programie Erasmus Plus i w ten sposób zdobycia doświadczenia poza granicami kraju. 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Marketing i biznes elektroniczny I st.

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 600 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 300 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 800 zł
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie